Do końca 2012 r. kraje członkowskie UE powinny wdrożyć dyrektywę Rady nr 2008/120/WE o minimalnych normach ochrony świń (chodzi m.in. wycofanie kojców pojedynczych dla loch i loszek prośnych i zastąpienie ich grupowym systemem utrzymania).

Kraje te mogą stosować różne środki nacisku na swoich obywateli w formie kar grzywny, zawieszenia działalności, nakazu redukcji liczby loch poniżej 10 sztuk, czy w ostateczności wyrejestrowania gospodarstwa z ewidencji.

Pojawia się zatem pytanie, co stanie się z krajami, które nie zdążą w 100 proc. wdrożyć przepisów dyrektywy do końca roku 2012 roku?

DG SANCO (Dyrekcja Generalna KE ds. Zdrowia i Konsumentów) odpowiadając na to pytanie, powołuje się na artykuł 258 Traktatu UE, który mówi o karach za niewdrożenie nowych przepisów przez kraje członkowskie.

Kary zostaną w pierwszej kolejności nałożone na te kraje członkowskie, które zezwalały swoim obywatelom na budowę lub modernizację chlewni po roku 2003 z naruszeniem przepisów dyrektywy 2008/120/WE.

W przypadku niedostosowania do zapisów dyrektywy, kraje członkowskie zapłacą karę w postaci ryczałtu lub karę za każdy dzień utrzymywania się naruszenia przepisów, zgodnie z artykułem 260 traktatu UE.

Komisja Europejska chce jednak uniknąć lawiny pracy administracyjnej związanej z udzielaniem kar krajom członkowskim i dlatego możliwe są różne rozwiązania, pozwalające na dostosowanie się do wymogów dyrektywy, bez konieczności uruchamiania procedur karnych po pierwszym stycznia 2013 r.

W ramach II filaru WPR, dotyczącego rozwoju obszarów wiejskich, jest możliwość uzyskania finansowego wsparcia na dostosowanie gospodarstwa do nowych wymogów dobrostanu, w oparciu o regulację 1698/2005 w tytule modernizacja gospodarstw rolnych.

W ramach tej regulacji możliwe jest skorzystanie z tzw. „grace period”, czyli okresu łaski na dostosowanie się do nowych wymogów, który wynosi 36 miesięcy od momentu wejścia przepisów w życie, czyli w przypadku dyrektywy 2008/120/WE są to 3 lata od stycznia 2013 roku, tj. do 2015 r.

Należy zaznaczyć, że w czasie trwania okresu łaski nie można w danym gospodarstwie prowadzić działalności związanej z wdrażanymi przepisami, czyli w tym przypadku nie można prowadzić chowu i hodowli świń, do momentu spełnienia wymogów dyrektywy 2008/120/WE.

Sytuacja w Polsce pod względem spełnienia wymogów dyrektywy 2008/120/WE nie wygląda źle.

Nasz kraj należy do grupy państw, które są dość dobrze przygotowane do nowych
wymogów. Stosunkowo dobre przygotowanie wynika z wdrożenia odpowiednich przepisów we wcześniejszych latach.

W Polsce zakaz utrzymywania loch w kojcach pojedynczych, w okresie od 4 tygodnia po pokryciu do tygodnia przed wyproszeniem, obowiązywał już od maja 2004 roku.

Przepis ten dotyczył gospodarstw, które oddano do użytku lub modernizowano po pierwszym stycznia 2003 roku. Podobał się artykuł? Podziel się!