Część rolników stara się o dofinansowanie swoich inwestycji w ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych”. Jednak rozpoczęcie inwestycji i uzyskanie dofinansowania to tylko jedna z części, która towarzyszy jej realizacji. Oprócz tego funkcjonowanie gospodarstwa zależy jeszcze od czynników losowych, z których dla producentów trzody najważniejszym jest obecnie zagrożenie wynikające z możliwości wystąpienia w gospodarstwie lub jego sąsiedztwie afrykańskiego pomoru świń (ASF). Można powiedzieć, że choroba na terenie kraju jest w pewnym stopniu kontrolowana, ale nie ma 100 proc. pewności, że wirus na pewno się nie przeniesie na inne regiony kraju. Zawleczenie choroby skutecznie może zakłócić funkcjonowanie gospodarstwa. Oznacza obowiązek likwidacji stada, a później przeprowadzenie kwarantanny, a na dany region wystąpienia choroby nakładane są ograniczenia weterynaryjne i handlowe.

Dlatego warto wiedzieć co się dzieje ze zobowiązaniami podjętymi w ARiMR po wypłacie dofinansowania, w przypadku wystąpienia w gospodarstwie choroby zwalczanej z urzędu.

Jak informuje Agencja - po wypłacie środków Beneficjenci są związani określonymi zobowiązaniami z ARiMR jeszcze na okres 5 lat. W przypadku niewykonania co najmniej jednego z określonych zobowiązań, z powodu zaistnienia okoliczności o charakterze siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności, określonych w przepisach unijnych, Beneficjent może zostać całkowicie lub częściowo zwolniony przez Agencję z wykonania tego zobowiązania lub za zgodą Agencji zmianie może ulec termin jego wykonania.

Zgodnie z przepisami wspólnotowymi (art.2 ust 2. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013r.) do sytuacji, które wpisują się w definicję siły wyższej należy m.in. „choroba epizootyczna lub choroba roślin dotykająca odpowiednio cały inwentarz żywy lub uprawy należące do beneficjenta lub część tego inwentarza lub upraw”.

W sprawie zwolnienia z wykonania któregokolwiek ze zobowiązań lub zmiany terminu wykonania zobowiązań Beneficjent będzie mógł złożyć w oddziale regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wniosek, zawierający opis sprawy wraz z uzasadnieniem oraz niezbędnymi dokumentami, w terminie 15 dni roboczych od dnia, w którym on lub upoważniona przez niego osoba są w stanie dokonać czynności złożenia takiego wniosku. Kwestie sposobu postępowania w przypadku wystąpienia siły wyższej regulować będzie umowa przyznania pomocy zawarta pomiędzy Agencją a Beneficjentem. 

Podobał się artykuł? Podziel się!