Jak informuje Główny Urząd Statystyczny, na początku grudnia 2014 r. pogłowie trzody chlewnej wynosiło 11 240,2 tys. sztuk i było wyższe o 245,8 tys. sztuk (o 2,2 proc.) od stanu notowanego w analogicznym okresie 2013 r., a w porównaniu z liczebnością stada świń w czerwcu 2014 r. - niższe o 483,8 tys. sztuk, tj. o 4,1 proc.

Stado loch na chów zmniejszyło się w porównaniu z końcem listopada 2013 r. o 11,6 tys. sztuk (o 1,2 proc.) do poziomu 943,5 tys. sztuk, w tym pogłowie loch prośnych wzrosło o 1,2 tys. sztuk (o 1,2 proc.) do 634,8 tys. sztuk.

W stosunku do czerwca 2014 r. liczba loch na chów spadła o 65,3 tys. sztuk (o 6,5 proc.), w tym macior prośnych o 54,6 tys. sztuk, tj. o 7,9 proc.

W strukturze stada trzody chlewnej ogółem udział poszczególnych grup produkcyjno-użytkowych w grudniu 2014 r. wynosił:

- prosięta o wadze do 20 kg - 25,0 proc.,
- warchlaki o wadze od 20 kg do 50 kg - 28,0 proc.,
- trzoda chlewna o wadze 50 kg i więcej, z przeznaczeniem na ubój -38,4 proc.,
- trzoda chlewna o wadze 50 kg i więcej, z przeznaczeniem na chów - 8,6 proc., w tym: - lochy na chów razem - 8,4 proc., - w tym lochy prośne - 5,6 proc.

W porównaniu ze strukturą pogłowia trzody chlewnej rejestrowaną w końcu listopada 2013 r. zmniejszył się udział prosiąt (o 1,3 p. proc.), warchlaków (o 0,1 p. proc.) i grupy trzody chlewnej o wadze 50 kg i więcej przeznaczonej na chów (o 0,3 p. proc.), natomiast zwiększył się udział grupy trzody chlewnej o wadze 50 kg i więcej przeznaczonej na ubój (o 1,7 p. proc.).

Zmniejszające się pogłowie macior, a co za tym idzie również prosiąt rekompensowane jest dużym importem młodych świń o wadze do 50 kg.
Do grudnia 2014 r. import ten wyniósł 5 012,1 tys. sztuk i był wyższy niż w analogicznym okresie 2013 r. o 7,1proc., a przeciętna waga żywa 1 zaimportowanej sztuki wynosiła 43 kg.

Przeciętna cena skupu zbóż podstawowych za 12 m-cy 2014 r. wynosiła 65,52 zł/1 dt i była o 12,1 proc. niższa od notowanej w analogicznym okresie 2013 r.

W grudniu 2014 r. za 1 dt zbóż podstawowych rolnicy otrzymywali w skupie 64,77 zł, tj. o 9,4 proc. mniej niż w grudniu 2013 r. Przeciętna cena zbóż podstawowych w obrotach targowiskowych w okresie 12 miesięcy 2014 r. wynosiła 73,93 zł za 1 dt i była niższa (o 10,3 proc.) od średniej ceny notowanej za 12 m-cy 2013 r., a w grudniu 2014 r. za 1 dt zbóż podstawowych płacono rolnikom 65,66 zł, tj. o 15,3 proc. mniej niż w grudniu roku poprzedniego.

W 2014 r. opłacalność tuczu świń mierzona relacją ceny skupu 1 kg żywca wieprzowego do targowiskowej ceny żyta była na poziomie 7,4 - 7,3 (w grudniu) i nadal utrzymywała się poniżej poziomu przyjętego za opłacalny dla tuczu świń, tj. co najmniej 10-11.

Podobał się artykuł? Podziel się!