Jednostka dominująca PKM Duda wypracowała w tym czasie przychody w wysokości 497,4 mln zł (wzrost o 56,3 proc. r/r). Istotny wzrost przychodów zanotował również segment handlowy, którego obroty wzrosły w ciągu roku o 27 proc. do poziomu 576,8 mln zł. Grupa, dotąd nieobecna w kanale nowoczesnym, rozpoczęła sprzedaż mięsa w czterech sieciach handlowych.

W I półroczu 2012 r. na rynku zanotowano kontynuację trendu spadkowego w obszarze hodowli trzody chlewnej. Według danych GUS stan pogłowia trzody chlewnej w końcu marca 2012 r. wynosił 11 478 tys. sztuk i był niższy o 12,4 proc. od stanu notowanego w analogicznym okresie 2011 r., co przełożyło się na dalszy wzrost cen skupu żywca wieprzowego.

Tylko w ciągu ostatniego roku żywiec podrożał w Polsce o 21,9 proc.*, co przy wzroście cen półtusz zaledwie o 11,6 proc.* , miało niekorzystny wpływ na marże osiągane w branży mięsnej. Łącznie wzrosty cen w skupie od początku 2011 r osiągnęły poziom 50,5 proc.**

Sytuacja dla przedstawicieli branży mięsa czerwonego jest tym trudniejsza, że kształtuje się również pod wpływem zaostrzającej się konkurencji wewnętrznej, w której wieprzowina walczy o pierwszeństwo z tańszym drobiem. Dodatkowo, większy wzrost cen w skupie na krajowym rynku niż przeciętnych cen unijnych, skutkował osłabieniem konkurencyjności exportowej polskiej wieprzowiny.