Po raz kolejny zbliża się termin zbioru kukurydzy na ziarno. W okresie ostatnich 36 lat uprawa kukurydzy na ziarno zwiększyła swój areał 36-krotnie (rys. 1). Według danych GUS w roku 2016 kukurydza na ziarno uprawiana była w kraju na powierzchni 595,4 tys. ha. W roku ubiegłym sprzyjające warunki wegetacji pozwoliły na osiągnięcie średniego plonu na poziomie 72,9 dt/ ha. Przeciętne plony ziarna kukurydzy, jakie uzyskano w kraju w różnych latach, przedstawiono na rys. 2. Od roku 2005 obserwowany jest wzrost średnich plonów, a wyjątek stanowi rok 2015, kiedy dotkliwa susza znacznie obniżyła plonowanie kukurydzy. Według danych GUS w roku 2016 zbiór kukurydzy z przeznaczeniem na ziarno wyniósł ok. 4,3 mln t, co jest trzecim wynikiem wielkości zbioru po pszenicy i pszenżycie. Kukurydza zbierana na ziarno jest coraz bardziej popularna w uprawie, dostarczając cennego surowca w produkcji pasz. W roku ubiegłym najwięcej kukurydzy na ziarno zebrano w województwach wielkopolskim (1,06 mln t), kujawsko-pomorskim (0,56 mln t) oraz dolnośląskim (0,53 mln t). Najniższe zbiory odnotowano w województwach świętokrzyskim (0,036 mln t) oraz pomorskim (0,042 mln t).

Od wielu lat pasze pozyskane na bazie ziarna kukurydzy są chętnie stosowane z uwagi na duży plon tej rośliny, wysoką smakowitość oraz zawartość energii. W żywieniu trzody chlewnej poszczególne rodzaje pasz, uzyskane na bazie ziarna kukurydzy, charakteryzują się różną wartością odżywczą. Kukurydza należy do najbardziej wydajnych roślin wyróżniających się wysokim plonem ziarna sięgającym 14,4 t/ha (przy 14 proc. wody), co potwierdzają wyniki doświadczeń porejestrowych wykonanych w 2016 roku.