Warunki mikroklimatyczne w budynkach dla świń oddziaływują na zwierzęta na drodze fizycznej, chemicznej i biologicznej, warunkując przez to ich stan zdrowotny oraz uzyskiwane wyniki produkcyjne. Do fizycznych czynników środowiskowych należą: światło, temperatura, wilgotność, prędkość ruchu powietrza, ochładzanie, ciśnienie atmosferyczne, hałas i często pomijane zapylenie. Chemicznymi elementami kształtującymi mikroklimat w chlewni są przede wszystkim szkodliwe gazy zawarte w powietrzu, do których można zaliczyć dwutlenek węgla, amoniak oraz siarkowodór. Do ostatniej grupy, tj. czynników biologicznych, przyporządkowane są drobnoustroje, pleśnie, grzyby oraz pasożyty.

Kształtowanie wszystkich elementów składających się na warunki jest praktycznie niewykonalne. Wynika to przede wszystkim z braku odpowiedniej aparatury, możliwości technicznych i technologicznych, jak również dużych kosztów. W większości chlewni wykonywane są nieliczne pomiary, ograniczone do jednego lub dwóch parametrów środowiska. Chcąc dokonać właściwej oceny mikroklimatu w chowie świń, trzeba nieco szerzej przyjrzeć się zjawiskom, jakie mają miejsce w chlewni.
Zimno, bo mokro

Do normalnego przebiegu czynności fizjologicznych, niezależnie od wieku świń, konieczne jest zachowanie optymalnej temperatury i wilgotności powietrza, bez względu na porę roku.

Zbyt duże odchylenia od przyjętych norm temperatury i wilgotności często prowadzą do nadmiernego wychłodzenia zwierzęcia lub jego przegrzania. Bardzo pomocne przy ocenie warunków termiczno-wilgotnościowych jest wyznaczenie strefy komfortu cieplnego, czyli takiego zakresu temperatury oraz wilgotności, w których procesy metaboliczne przebiegają na stałym poziomie. Decydujące znaczenie przy ustalaniu wartości temperatury powietrza ma wiek zwierząt. Szczególnie dotyczy to prosiąt, które są w pierwszym okresie życia najbardziej wrażliwe nie tylko na niską temperaturę, ale też na zbyt wysokie jej wahania.

Z poziomem utraty ciepła związana jest w dużej mierze wilgotność powietrza, która wraz z temperaturą otoczenia ściśle współdziała i przez to te dwa czynniki mają największy wpływ na panujący mikroklimat w chlewni. Można powiedzieć, że poprzez kształtowanie tych dwóch parametrów środowiska decyduje się o komforcie bądź dyskomforcie chowanych świń.

chlewnia_czujka.jpg