Jak przypomina Główny Lekarz Weterynarii, w swoim komunikacie - producenci rolni, którzy będą realizować program bioasekuracji na podstawie przepisów aktualnie nowelizowanego rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będą mogli uzyskać pomoc w formie refundacji wydatków poniesionych na:

1) zakup mat dezynfekcyjnych;

2) zakup sprzętu do wykonania zabiegów dezynfekcyjnych, dezynsekcyjnych i deratyzacyjnych oraz niezbędnych środków dezynfekcyjnych, dezynsekcyjnych i deratyzacyjnych;

3) zakup odzieży ochronnej i obuwia ochronnego;

4) zabezpieczenie budynków, w których są utrzymywane świnie, przed dostępem zwierząt domowych;

5) ogrodzenie gospodarstw, w których świnie są utrzymywane w systemie otwartym.

Pomoc będzie przyznawana w formie de minimis do wysokości 15 000 zł na jedno gospodarstwo rolne, w drodze decyzji kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego, na wniosek producenta rolnego, złożony na formularzu opracowanym i udostępnionym przez tę Agencję na jej stronie internetowej.

Do wniosku producent rolny będzie obowiązany dołączyć oświadczenie o liczbie świń w gospodarstwie oraz faktury lub ich kopie albo rachunki wystawione zgodnie z odrębnymi przepisami, a także zaświadczenia lub oświadczenia o otrzymanej pomocy de minimis w ostatnich trzech latach.

Termin składania wniosków zostanie ogłoszony przez ministra właściwego do spraw rolnictwa na stronie internetowej urzędu obsługującego tego ministra najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem terminu składania wniosków o przyznanie pomocy.

Podobał się artykuł? Podziel się!