Termin "antybiotyk" wywodzi się od greckich słów anti - przeciw oraz bios - życie. Antybiotyki to naturalne wtórne produkty metabolizmu mikroorganizmów, które działając wybiórczo w niskich stężeniach, wpływają na struktury komórkowe lub procesy metaboliczne innych mikroorganizmów - hamują ich wzrost i podziały.

Pierwszy antybiotyk - penicylina - został odkryty w 1928 roku przez Aleksandra Fleminga, który przypadkowo zanieczyścił podłoże hodowlane pleśnią Penicillium notatum, co ku jego zdziwieniu zahamowało wzrost bakterii z rodzaju Staphylococcus.

Naturalne antybiotyki są produkowane przez niektóre gatunki grzybów, głównie pleśni Penicillium, oraz przez niektóre bakterie. Zdolność do wytwarzania antybiotyków jest mechanizmem ewolucyjnym organizmów żyjących w środowisku naturalnym. Wytwarzanie substancji hamujących wzrost innych mikroorganizmów daje możliwość skutecznego konkurowania o dostęp do pożywienia.

Odkrycie antybiotyków było olbrzymim przełomem w dziedzinie medycyny. Doprowadziło do znacznej redukcji zgonów oraz poprawiło standard życia ludzi oraz zwierząt. W krótkim czasie antybiotyki stały się podstawą leczenia oraz kluczowym elementem zwalczania chorób.

JAK PRZECIWDZIAŁAĆ CHOROBOM?

Obecnie w medycynie weterynaryjnej wszelkie działania ograniczające negatywne skutki chorób możemy zakwalifikować do kilku grup - jako działania profilaktyczne, metafilaktyczne i lecznicze.

Działania profilaktyczne mają na celu niedopuszczenie i/lub ograniczenie do minimum ryzyka powstawania choroby u zwierzęcia jeszcze zdrowego. Poprzez działania profilaktyczne rozumiemy m.in.: przestrzeganie zasad higieny, stworzenie zwierzętom odpowiednich warunków bytowania oraz stosowanie szczepień ochronnych, czyli innymi słowy: wszelkie działania prowadzące do promocji zdrowia u naszych zwierząt.

Działania metafilaktyczne zapobiegają niekorzystnym skutkom istniejącej już choroby, ale jeszcze przed pojawieniem się objawów chorobowych. Oparte są na cykliczności pojawiania się danej choroby w stadzie. Na przykład jeśli choroba występuje w każdej kolejnej grupie prosiąt, gdy osiągają 5. tydzień życia itp., to wiedząc, kiedy choroba pojawi się, możemy ją wyprzedzić i przygotować określone leki, które zminimalizują nadchodzący problem.