Nowoczesna produkcja trzody chlewnej charakteryzuje się ciągłym procesem zmniejszania się liczby producentów, a jednocześnie powiększania stad. Przykładem mogą być dane z ostatniego spisu wykonanego w Niemczech w listopadzie 2016 r. W ciągu ostatnich 5 lat liczba producentów trzody chlewnej zmniejszyła się z 31 tys. do 24,4 tys. (spadek o 21 proc.), natomiast pogłowie trzody chlewnej pozostało na podobnym poziomie (27,4 mln szt. w listopadzie 2011 i 27,3 mln szt. w listopadzie 2016 roku). To oznacza, że przeciętne stado liczyło w 2011 roku 872 szt., natomiast w 2016 roku już 1118 szt. (wzrost o 28 proc.). Duże stada zwierząt zwiększają uciążliwość zapachową dla mieszkańców rejonów, w których produkcja zwierzęca odbywa się na dużą skalę. Uciążliwość zapachowa związana jest z emisją odorów, których źródłem jest kał i mocz zwierząt, resztki paszy, kurz i biofilm wentylowany poza budynki inwentarskie. Rozkład przez bakterie tlenowe białek wydalanych z kałem jest powodem powstawania nieprzyjemnej mieszaniny zapachowej. Na mieszaninę zapachów powstającą w budynkach inwentarskich składa się ok. 160 zidentyfikowanych związków gazowych. Największy udział w tej mieszaninie stanowią amoniak i siarkowodór, ale produkowane są także inne związki należące do takich grup, jak: fenole, aldehydy, estry, aminy, sulfidy, węglowodory aromatyczne, aromatyczne związki heterocykliczne. Związki te mają nie tylko nieprzyjemny zapach, lecz także w określonych stężeniach negatywny wpływ na zdrowie i produkcyjność zwierząt. Wśród zanieczyszczeń, jakie wprowadzane są do atmosfery w wyniku działalności rolniczej, wyróżnić można:

– zanieczyszczenia amoniakiem i pyłem zawieszonym,

– zanieczyszczenia gazami cieplarnianymi, do których należą metan i podtlenek azotu,

– zanieczyszczenia odorami.            

Szacuje się, że w Polsce emisja amoniaku wynosi ok. 260 tys. t, z czego aż 2/3 przypada na produkcję zwierzęcą. Źródłem amoniaku są odchody zwierzęce, w których w wyniku procesów bakteryjnych i enzymatycznych dochodzi do rozkładu związków azotowych. Do atmosfery przedostają się również cząsteczki pyłów, których źródłem są nieorganiczne i organiczne cząsteczki unoszące się w powietrzu pomieszczeń inwentarskich. Europejskie rolnictwo jest źródłem ok. 40 proc. emisji metanu i podtlenku azotu. Za emisję metanu odpowiadają głównie zwierzęta przeżuwające, natomiast podtlenek azotu uwalniany jest do atmosfery tak jak amoniak, w wyniku rozkładu związków azotowych. Odory będące przyczyną uciążliwości zapachowej dla ludzi są mieszaniną wielu substancji gazowych, które działają niekorzystnie w budynkach inwentarskich oraz w ich otoczeniu. To jeden z powodów tak częstego kwestionowania lokalizacji dla planowanych nowych chlewni.