Świnia domowa jest jednym z najbardziej płodnych gatunków użytkowych zwierząt gospodarskich. Jej możliwości reprodukcyjne są olbrzymie. Biologiczny pułap rozrodczości trzody chlewnej, wynoszący 18 prosiąt urodzonych w miocie i 44 prosięta uzyskane od lochy w roku, nie jest jeszcze wykorzystywany.

Efektywność rozrodcza stada podstawowego loch ma więc znaczenie decydujące w opłacalności produkcji trzody chlewnej.

Kierowanie rozrodem wymaga szerokiej wiedzy o fizjologicznych podstawach rozrodu, a zwłaszcza hormonalnej regulacji cyklu owulacyjnego, ciąży i porodu, co umożliwia efektywne prowadzenie zarówno sterowania aktywnością rozrodczą świń, jak i profilaktykę i terapię schorzeń powodujących obniżenie jej wydajności. Podstawą sukcesu w tym zakresie jest także stworzenie warunków środowiskowych, które pozwoliłyby na optymalne osiąganie dojrzałości płciowej loszek, przebieg rui, krycia lub inseminacji, ciąży i laktacji oraz odchów prosiąt.

Wskaźniki efektywności sektora reprodukcji Wskaźnikami tymi są:

  • procent oproszeń (skuteczność krycia) - liczba loch, które proszą się w stosunku do liczby loch krytych lub unasienianych;
  • indeks oproszeń - liczba wyproszeń przypadająca na lochę/rok;
  • dni "puste" (nieproduktywne) - liczba dni, w których locha nie jest w ciąży (laktacja, okres między odsadzeniem a wystąpieniem rui);
  • plenność - liczba prosiąt żywo i martwo urodzonych/lochę/rok.

Plenność

Plenność loch zależy od płodności (liczby prosiąt urodzonych w roku w jednym miocie) oraz częstotliwości oproszeń.

Według Zygmunta Pejsaka, maksymalną plenność lochy osiągają między 3-5 porodem.

Istnieje duża zmienność w zakresie liczebności miotów uzyskiwanych od loch. Publikowane dane na temat plenności loch w naszym kraju są zróżnicowane, w zależności od typu i wielkości stada, regionu Polski, a także autorów wykonujących badania. Dane te wskazują jednak, że płodność i plenność loch ras krajowych jest wysoka i dorównuje wskaźnikom rejestrowanym w państwach o wysokim poziomie kultury hodowlanej. Jednak przy wysokiej średniej plenności poszczególnych loch w stadach wielkotowarowych plenność stad użytkowych bywa znacznie, nawet o około 50 proc., mniejsza. Zatem przy wysokiej plenności i płodności loch, wydajność rozrodcza naszego krajowego stada podstawowego jest niższa niż w rozwiniętych rolniczo krajach europejskich.