Obecnie hodowane rasy świń charakteryzują się wysokim potencjałem wzrostowym. Zwierzęta takie wykazują bardzo szybkie tempo wzrostu (średni dzienny przyrost często przekracza 1000 g), oraz wysokie wykorzystanie paszy. Niestety, wykorzystanie możliwości tkwiących w takich genotypach wymaga zapewnienia zwierzętom optymalnych warunków środowiskowych i właściwego żywienia. Jednym z czynników ograniczających potencjał wzrostowy świń jest niedostateczne pobranie paszy. Wskutek tego, zapotrzebowanie zwierząt na składniki odżywcze nie zostaje w pełni pokryte, a to odbija się wyraźnie zarówno na wartości średnich dziennych przyrostów, mięsności zwierząt jak i dochodach hodowcy. Bardzo częstą (choć z pewnością nie jedyną) przyczyną niewystarczającego pobrania paszy przez świnie, są błędy związane z przygotowaniem, lub zadawaniem mieszanki paszowej.

Spośród czynników żywieniowych, negatywnie wpływających na ilość pobranej przez zwierzęta paszy, istotny jest wpływ niewłaściwego zbilansowania składników mieszanki. Ocenia się, że zwierzęta mniej chętnie pobierają paszę, która charakteryzuje się zbyt wysoką koncentracją energii. Na niskie pobranie mieszanki wpływ ma również zbyt niska (ale także zbyt wysoka) zawartość włókna pokarmowego, a także nieodpowiednie zbilansowanie aminokwasów. Innym czynnikiem wpływającym na zmniejszenie ilości pobieranej paszy jest obecność niektórych związków antyżywieniowych, obecnych chociażby w śrucie rzepakowej, łubinie czy bobiku. Mogą one nadawać mieszance nieprzyjemny smak, bądź zapach co odbija się na apetycie zwierząt. Takie same efekty daje zanieczyszczenie surowców paszowych mykotoksynami. Zdarza się, że zwierzęta niechętnie pobierają mieszanki z udziałem takich komponentów. Na ograniczenie pobrania paszy może także wpływać niedostateczne rozdrobnienie składników mieszanki.

Równie ważne jest zapewnienie zwierzętom swobodnego dostępu do dobrej jakości wody. Dlatego zwierzęta muszą mieć możliwość swobodnego dostępu do poideł. Wodę używaną do pojenia zwierząt warto jest systematycznie badać pod kątem zanieczyszczeń mikrobiologicznych – szczególnie jeżeli pochodzi ona z lokalnego ujęcia. Niskie pobranie paszy może wynikać także z niewłaściwego usytuowania, bądź wadliwej regulacji karmników.