Afrykański pomór świń (ASF) jest wysoce zakaźną infekcją wirusową świń domowych i dzików, która może szerzyć się w groźny i szybki sposób, niezależnie od granic państwowych.
Przewoźnik powinien zapewnić, aby w przypadku każdego pojazdu używanego do przewozu zwierząt rejestr zawierający informacje dotyczące czyszczenia i dezynfekcji był przechowywany przez minimalny okres trzech lat zgodnie z dyrektywą Rady EWG.
Przywóz świń i produktów z mięsa wieprzowego z Rosji jest niedozwolony, lecz wirus wywołujący chorobę utrzymuje się także w skażonym otoczeniu poza organizmem zwierzęcia będącego jego nosicielem i może zostać wprowadzony do Unii przez pojazdy, w których przewożone były świnie.
W związku z tym niezbędne jest przyjęcie niektórych środków ochronnych na szczeblu Unii, uwzględniające ryzyko szerzenia się choroby, możliwość przetrwania wirusa w otoczeniu oraz ewentualne drogi jego rozprzestrzeniania. W szczególności niezbędne jest zapewnienie odpowiedniego czyszczenia i dezynfekcji pojazdów, w których przewożone były świnie, wjeżdżających do Unii z Rosji.
Decyzja wydana 4 lutego przez UE dotyczy przekazywania przez kierowców pojazdów informacji dla właściwych urzędów państw członkowskich, potwierdzających, że pojazd został oczyszczony i zdezynfekowany po ostatnim rozładunku świń. Informacje mogą zostać przedstawione w formie oświadczenia określonego w załączniku I do decyzji Komisji lub w innej równoważnej formie. Właściwe organy państw członkowskich przeprowadzają kontrole pojazdów dla zwierząt gospodarskich wjeżdżających z Rosji do UE. Jeśli czyszczenie i dezynfekcja pojazdów zostały przeprowadzone w sposób zadowalający, organy te wydają zaświadczenia zgodne z wzorem określonym w załączniku II do decyzji Komisji. W przypadku negatywnego wyniku kontroli właściwy organ może odmówić pojazdowi wjazdu na terytorium UE lub skierować do ponownego czyszczenia i dezynfekcji.
Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt. Podobał się artykuł? Podziel się!