Wśród dokumentów związanych z ochroną środowiska  znajduje się  wiele regulacji mających na celu ograniczenie m.in. emisji hałasu, zanieczyszczeń wód,  wytwarzania produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, czy ograniczające wielkość ferm.

Eksperci  w powołanym przez POLSUS  Konsorcjum, na rzecz stworzenia strategii rozwoju sektora produkcji świń do 2030 r. zwracają tu uwagę na bariery związane z funkcjonowaniem organów administracji, ich nadmiernymi kontrolami, a także utrudnieniami w uzyskaniu pozwoleń  zintegrowanych oraz wieloletnimi procedurami ich uzyskiwania.

Dużym problemem  w praktyce jest fakt, że urzędy interpretują przepisy dosłownie , co prowadzi do wypaczenia ich sensu; biorąc pod uwagę, że przepisy mające  zastosowanie do funkcjonowania wielkotowarowych ferm mają swoje źródło w prawie Unii Europejskiej więc przy ich interpretacji należałoby kierować się celowością i krajowymi realiami, a nie tylko wykładnią gramatyczną.

Konsorcjum zwraca tutaj również uwagę na to, że znaczącym ograniczeniem rozwoju ferm świń, posiadających ponad 210 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP) jest uznawanie ich za przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko, przez co muszą spełniać bardziej restrykcyjne wymagania w stosunku do innych hodowców, czy podmiotów budujących inne instalacje.

Ponadto, właściciele ferm zobowiązani są do przestrzegania nadmiernie wyśrubowanych standardów dotyczących emisji gazów lub pyłów do powietrza, wprowadzania wód lub ścieków do ziemi wytwarzania odpadów, czy emisji hałasu  oraz przeprowadzania kosztownych badań, takich jak pomiar wielkości emisji hałasu (dokonywany co 2 lata).

Podmioty prowadzące wielkotowarową hodowlę zobowiązane są również  do ponoszenia dodatkowych kosztów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, m.in.: za emisję gazów lub pyłów wprowadzonych do powietrza, za emisję substancji wprowadzanych ze ściekami do wód lub do ziemi, za pobór wody podziemnej lub powierzchniowej.

W ocenie branży należy doprowadzić  do zmian w zakresie unormowań prawnych dotyczących bezpośrednio środowiskowych aspektów prowadzenia wielkotowarowego chowu i hodowli trzody zachowując przy tym równowagę pomiędzy koniecznością  i potrzebą ochrony środowiska a prowadzeniem działalności rolniczej istotnej z punktu widzenia obywateli. Zmiany powinny te mieć na celu:

- uproszczenie i usystematyzowanie regulacji prawnych dotyczących prowadzenia wielkotowarowych ferm. Ograniczenie biurokracji uproszczenie i przyspieszenie postępowań w sprawie wydawania pozwoleń zintegrowanych, w tym ułatwienie uzyskiwania warunków zabudowy, raportów oddziaływania na środowisko, pozwoleń na budowę (regulacje prawne powodują wydłużenie procesu inwestycyjnego w nieuzasadniony sposób podnoszą jego koszty; trend powinien być odwrotny tzn. na etapie inwestycji przepisy ułatwiają  powstanie inwestycji, a dopiero kiedy inwestycja powstała i przynosi zysk wtedy zwiększamy zakres kontroli,