Kiedy rolnik nie otrzyma odszkodowania za poniesione straty?

Odszkodowanie ustalane jest na podstawie oszacowania dokonywanego przez rzeczoznawcę powoływanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), a wypłacane jest ze środków budżetu państwa. Podstawą szacowania jest m.in. wartość rynkowa zwierzęcia z dnia szacowania. Warto wiedzieć, że posiadacz zwierzęcia, który nie podjął w gospodarstwie środków związanych ze zwalczaniem choroby zakaźnej zwierząt podlegającej obowiązkowi zwalczania po stwierdzeniu jej przez powiatowego lekarza weterynarii, może spotkać się z odmową wypłaty odszkodowania. W takich wypadkach czynności szacowania nie zostaną przeprowadzone, a odszkodowanie nie zostanie wypłacone.

PODSTAWA PRAWNA OSZACOWANIA

Przebieg, sposób oszacowania oraz kwalifikacje wymagane od rzeczoznawców zajmujących się szacowaniem zwierząt określają przepisy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie rzeczoznawców wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii do przeprowadzenia szacowania (Dz. U. Nr 142, poz. 1161).

OD DECYZJI POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII NIE PRZYSŁUGUJE ODWOŁANIE

Odszkodowanie wypłacane jest m.in. za świnie zabite lub poddane ubojowi z nakazu organów Inspekcji Weterynaryjnej np. w przypadku stwierdzenia w gospodarstwie afrykańskiego pomoru świń. Przysługuje również za zniszczone produkty pochodzenia zwierzęcego z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej przy zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi zwalczania. Decyzję w sprawie przyznania odszkodowania wydaje powiatowy lekarz weterynarii. Jest ona ostateczna i nie można się od niej odwołać. Powinien ją otrzymać posiadacz zwierzęcia. Posiadaczowi zwierzęcia niezadowolonemu z decyzji przysługuje możliwość wniesienia powództwa w terminie miesiąca od jej doręczenia do wydziału cywilnego sądu rejonowego.