Krajowy Związek Pracodawców – Producentów Trzody Chlewnej zgłosił uwagi do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych w ustanowieniem tymczasowej nadzwyczajnej pomocy dla rolników w sektorach produkcji zwierzęcej.

Jak czytamy w komunikacie KZP-PTCh - Przepis art. 1 pkt 1 akapit 2 rozporządzenia delegowanego Komisji Europejskiej (UE) nr 2015/1853 z dnia 15 października 2015 r. ustanawiającego tymczasową nadzwyczajną pomoc dla rolników w sektorach hodowlanych, wskazuje, że „państwa członkowskie wykorzystują udostępnione kwoty (..) na podstawie obiektywnych i niedyskryminacyjnych kryteriów, pod warunkiem, że płatności te nie prowadzą do zakłócenia konkurencji”. Ponadto postanowienia preambuły tego rozporządzenia stanowią, że pomoc powinna zostać ukierunkowana na tych rolników, którzy najbardziej odczuwają skutki zakłóceń na rynku. Komisja Europejska w treści ww. rozporządzenia wskazała też przykład obiektywnego kryterium przydzielania pomocy w postaci „spadku cen w danym sektorze”.

Związek zwraca również uwagę na niedopowiedzenia dotyczące braku definicji „rolnika w sektorze hodowlanym”, nie ma również wskazań co do zawężającej interpretacji tego pojęcia. Dlatego sektor produkcji trzody chlewnej należałoby interpretować w sposób szeroki, obejmujący wszystkie ogniwa łańcucha produkcyjnego. 

Dodatkowo argument rządu, iż projektowane rozporządzenie zmierza do ochrony gospodarstw rodzinnych eksperci związku uznają za nietrafiony, ponieważ za gospodarstwo rodzinne uważa się gospodarstwo, które jest prowadzone przez rolnika indywidualnego o obszarze nie większym niż  300 ha. Dlatego według ekspertów KZP-PTCh trudno zrozumieć, że jednym z ograniczeń jest przyznanie pomocy pod względem liczby utrzymywanych zwierząt nie większej 2 tys. świń (w dn. 30 września 2015 r.), ponieważ więksi producenci również odczuwają spadek cen, tak samo spłacają różne zobowiązania oraz pokrywają koszty produkcji.

- Projektowane regulacje prawne, w szczególności kryteria uzależniające przyznanie pomocy należy uznać za jawną dyskryminację ze względu na sposób, rodzaj i wielkość produkcji - czytamy w komunikacie.

Propozycja Rady Ministrów ogranicza grono beneficjentów również do „producentów świń”, którzy dokonali sprzedaży zwierząt objętych tylko dwoma kodami CN 0103 92 19 (pozostałe świnie żywe o masie 50 kg i więcej) oraz CN 0103 92 11 (lochy o masie nie mniejszej niż 160 kg).