JAk informuje w swoim komunikacie Główny Inspektorat Weterynarii - celem powyższego spotkania było podsumowanie dotychczasowych doświadczeń związanych ze zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń (ASF), zakaźnej choroby świń i dzików stwierdzanej od 2014 w Polsce, Litwie, Łotwie i Estonii oraz omówienie propozycji zmian w strategii zwalczania tej choroby na poziomie Unii Europejskiej. Podczas posiedzenia przedstawiono podsumowanie dotychczasowej sytuacji, zarówno z punktu widzenia Komisji Europejskiej, jak i w/w państw członkowskich.

Komisja Europejska przedstawiła m.in. informacje dotyczące historii rozprzestrzeniania ASF w Europie, inicjatyw podejmowanych na poziomie UE w celu zapobiegania i ograniczaniu rozprzestrzeniania się ASF, w tym badań naukowych w tym zakresie. Przedstawione przez KE informacje świadczą, iż obecna sytuacja epizootyczna jest stabilna i nie dochodzi do szybkiego rozprzestrzeniania tej choroby. W związku z tym działania podejmowane obecnie przez państwa członkowskie, zgodnie ze strategią ustaloną na poziomie UE w październiku zeszłego roku powinny być co do zasady kontynuowane.

Następnie państwa członkowskie przedstawiły informacje na temat obecnej sytuacji epizootycznej odnośnie ASF i wskazały propozycje zmian i modyfikacji w przyjętej strategii zwalczania ASF. Następujące kwestie zostały podniesione podczas wystąpień:

- konieczne jest dalsze prowadzenie strategii zwalczania ASF wspólnej dla dotkniętych problemem ASF państw członkowskich, przy aktywnym zaangażowaniu Komisji Europejskiej, przy solidarnym podejściu całej UE; niezbędne jest prowadzenie jednolitej strategii regulacji populacji dzików;

- zasadne jest objęcie wsparciem naukowym i eksperckim w zakresie ASF Ukrainy i Białorusi;

- zasadne jest zacieśnienie współpracy na poziomie KE między Komisarzem ds. Zdrowia a Komisarzem ds. Środowiska;

- niezbędne jest kontynuowanie prac UE mających na celu rozróżnienie ryzyka i związanych z tym restrykcji w przypadku wystąpienia przypadków ASF u dzików i ognisk ASF u świń;

- obecna regionalizacja (podział na obszary objęte różnymi restrykcjami w związku z ASF) państw członkowskich dotkniętych problemem ASF wymaga pewnych modyfikacji - w chwili obecnej jest brak podstaw do utrzymywania restrykcji na niektórych obszarach, restrykcje te nie zawsze są proporcjonalne do faktycznego poziomu zagrożenia związanego z ASF; celowe jest również określenie zasad i warunków znoszenia w/w restrykcji;