Jak czytamy w komunikacie ministerstwa rolnictwa - Komitet Stały Rady Ministrów w dniu 3 grudnia 2015 r. przyjął projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniający rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w którym przewiduje się:

a)    udzielanie pomocy dla podatników podatku rolnego rolników, którzy w 2015 r. prowadzili chów i hodowlę ryb słodkowodnych w na obszarze gmin, w których wystąpiła susza w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich; powyższa pomoc będzie udzielana w wysokości 300 zł na 1 ha zarybionych stawów rybnych w formule pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury co oznacza, że wysokość pomocy nie będzie mogła przekroczyć równowartości 30 tys. euro dla podatnika podatku rolnego,

b)   umożliwienie uzyskania wszystkim producentom rolnym, których gospodarstwa położone są na obszarze objętym programem bioasekuracji, w których były w 2015 r. utrzymywane zwierzęta gospodarskie z gatunku świnia domowa bez względu na liczbę tych świń pomocy polegającej na refundacji wydatków poniesionych na zakup mat dezynfekcyjnych, sprzętu niezbędnego do wykonania zabiegów dezynfekcyjnych, dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych oraz niezbędnych produktów lub środków do przeprowadzenia tych zabiegów, odzieży ochronnej i obuwia ochronnego oraz wydatków poniesionych na zabezpieczenie budynków, w których są utrzymywane świnie, przed dostępem zwierząt domowych, powyższa pomoc jest udzielana w formie pomocy de minimis w rolnictwie co oznaczana, że jej wysokość nie może przekroczyć równowartości 15 tys. euro dla producenta rolnego.

Jeżeli chodzi o pomoc dla producentów świń, to wsparcie finansowe dla gospodarstw z terenów Podlasia objętych programem bioasekuracji było już uruchamiane. Mogli z niego skorzystać rolnicy, którzy przystąpili do programu i zrealizowali jego założenia, czyli podnieśli standardy bioasekuracji w swoich gospodarstwach.  

O pomoc finansową w celu refundacji poniesionych kosztów przy realizacji programu rolnicy mogli składać wnioski do 10 listopada br. Jednak to wsparcie nie wzbudziło zainteresowania rolników, którzy złożyli wówczas jedynie 17 wniosków. Tym co mogło ograniczać starania się o pomoc była średnia roczna liczba utrzymywanych świń w gospodarstwie, która nie mogła być mniejsza niż 50 sztuk. Tym razem ten wymóg został zniesiony. 

Wnioski o pomoc producenci trzody chlewnej z obszaru objętego programem bioasekuracji oraz hodowcy ryb słodkowodnych mogą składać do 14 grudnia 2015 r. w biurze powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu ubiegającego się o pomoc.

Podobał się artykuł? Podziel się!