Pieniądze będą wypłacane do końca sierpnia. Jednak to nie uspokoiło nastrojów rolników, którzy ponieśli straty, a nie mieszkali w strefie objętej restrykcjami.

POMOC TYLKO W OBSZARACH Z RESTRYKCJAMI

Stawka pomocy została określona na poziomie 35,7 euro na 100 kg masy tuszy, przy czym wsparcie dla zwierząt o masie tuszy powyżej 100 kg nie może przekroczyć tej kwoty. Jeżeli tusza będzie ważyła 50-100 kg, to dopłata będzie zmniejszona.

Pomoc dotyczyć będzie producentów wieprzowiny z obszaru objętego restrykcjami z powodu wykrycia ASF u dzików w Polsce. Obszar ten zmienił się, zmieniły się też zasady pomocy w poszczególnych miejscowościach. Aby pomoc przysługiwała, restrykcje musiały obowiązywać na terenie chowu świń w dniu ich dostarczenia do ubojni.

Wnioski o udzielenie pomocy przyjmuje Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego właściwy ze względu na miejsce siedziby stada, z którego pochodzą świnie dostarczone do uboju, będące przedmiotem wniosku.

Polska jest uprawniona do przyznawania pomocy w odniesieniu do świń o masie powyżej50 kg oraz macior powyżej 160 kg. Wsparcie dotyczy zwierząt ubitych od 26 lutego 2014 r. do 25 maja 2014 r. będzie przyznawane do maksymalnie 20 tys. t wieprzowiny.

Pomoc finansowa przysługuje w odniesieniu do następujących kategorii świń:

1.lochy (kod CN 0103 92 11) - lochy o masie co najmniej 160 kg,
2.świnie (kod CN 0103 92 19) - pozostałe świnie żywe o masie 50 kg i więcej.

W przypadku, gdy rzeźnia nie ustala masy poubojowej (MPC) i na fakturach oraz specyfikacjach masa dostarczonych do uboju świń podana będzie w wadze żywej, w celu ustalenia masy tuszy, waga żywa zostanie przeliczona na masę tuszy (MPC) przy użyciu współczynnika wydajności rzeźnej wynoszącego 0,78. Natomiast w przypadku, gdy rzeźnia nie ustala masy poszczególnych sztuk świń wyrażonej w wadze żywej, w celu weryfikacji wymogów masa tuszy (MPC) zostanie przeliczona na masę wyrażoną w wadze żywej przy użyciu współczynnika wydajności rzeźnej wynoszącego 0,78.

Kwota pomocy zostanie przeliczona z euro na zł według kursu ustalonego przez EBC z ostatniego dnia kwietnia. Wnioski należy przesłać po dostawie świń do rzeźni, w terminie do 30 maja 2014 r., chyba że wcześniej zostanie osiągnięty maksymalny całkowity limit pomocy.

Wypłata należnej kwoty pomocy finansowej nastąpi w terminie do 21 dni od daty wydania decyzji o przyznaniu pomocy, jednak nie później niż do 31 sierpnia 2014 r., na rachunek wnioskodawcy wskazany we wniosku.