Produkcja zwierzęca, głównie ze względu na dużą ilość produkowanych gazów może stanowić szkodliwy bodziec dla osób pracujących w chlewniach. Głównymi czynnikami określającymi warunki pracy w budynkach inwentarskich są koncentracja i rodzaj produkcji, system chowu, organizacja procesu produkcyjnego, ilość oraz jakość odchodów zwierzęcych oraz mikroklimat pomieszczeń.

Najbardziej istotnym spośród ponad 200 różnych substancji produkowanych w procesie produkcji zwierzęcej jest amoniak, który jest produktem rozkładu aminokwasów, amidów mocznika i kwasu moczowego. Szacuje się, że z ferm hodowlanych pochodzi ok. 42 proc. światowej produkcji tego gazu. Głównym bodźcem wpływającym na produkcję amoniaku jest zawartość białka w paszy, temperatura oraz zaleganie odchodów. Dlatego właśnie w systemach ściołowych stężenie tego gazu jest wyższe aniżeli rusztowych. Amoniak może być niebezpieczny szczególnie ze względu na swoje właściwości drażniące - głównie w obrębie śluzówki nosa, oczu oraz dróg oddechowych.

Kolejnym niebezpiecznym gazem będącym elementem produkcji zwierzęcej jest siarkowodór. Powstaje on w wyniku rozkładu przez bakterie białek zawierających aminokwasy siarkowe w odchodach. Siarkowodór jest ciężkim gazem, dlatego gromadzi się w szczególności na dnie kanałów spływowych i jest szczególnie niebezpieczny w pracach związanych z czyszczeniem systemów odprowadzających nieczystości.

Produkując trzodę chlewną można spotkać się także z takimi gazami jak metan, dwutlenek węgla oraz tlenki azotu. Dodatkowo w chlewniach powstają drobnoustroje, pył organiczny i endotoksyny bakteryjne. Najczęstszymi skutkami pracy w środowisku związanym z pyłami organicznymi są: alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych, astma oskrzelowa i alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa. Dodatkowo niebezpieczeństwo w środowisku żywego inwentarza mogą stanowić drobnoustroje, które charakteryzują się właściwościami alergizującymi oraz toksycznymi. Z kolei, endodoksyny bakteryjne zawarte w atmosferze w chlewni mogą powodować zaburzenia działania płuc, skurcze oskrzeli oraz układu immunologicznego, spadek wydolności płuc oraz bóle mięśniowe czy gorączkę.

W powietrzu znajdującym się w chlewni spotkać można także glukany, które - choć nie do końca wiadomo w jakim stopniu oddziałują bezpośrednio na człowieka - mogą wspomagać pracę szkodliwych endotoksyn.

W związku z powyższym bardzo istotne jest, aby zadbać o odpowiednią wymianę powietrza w chlewni w celu zabezpieczenia zdrowia nie tylko zwierząt, ale także osób pracujących w chlewni.

Podobał się artykuł? Podziel się!