Jak informuje MRiRW - Głównym celem projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt jest podniesienie poziomu bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta, a co za tym idzie ograniczenie liczby gospodarstw spełniających niskie standardy w tym zakresie.

Projekt wyżej wymienionej ustawy zakłada:

- wprowadzenie przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w drodze rozporządzenia, opracowanego przez Głównego Lekarza Weterynarii programu bioasekuracji,

- realizację programu bioasekuracji na koszt posiadaczy zwierząt, z wyłączeniem kosztów nadzoru sprawowanego przez Inspekcję Weterynaryjną,

- wypłatę, przyznanej na wniosek posiadacza zwierząt, rekompensaty za nieprzerwane nieutrzymywanie zwierząt z gatunku wrażliwego, po uprzednim złożeniu przez posiadacza odpowiedniego oświadczenia,

- wypłatę odszkodowań za zabite lub podane ubojowi z nakazu Inspekcji Weterynaryjnej zwierzęta z gatunków wrażliwych.

Jak już wcześniej pisaliśmy na farmer.pl właściciel zwierząt, który nie spełni wymagań określonych w programie bioasekuracji będzie mógł, w określonym w programie czasie, złożyć oświadczenie, że gospodarstwo to nie spełni tych wymagań. W takim przypadku
powiatowy lekarz weterynarii wyda decyzję nakazującą zabicie lub poddanie ubojowi świń oraz zakazującą wprowadzania do gospodarstwa i utrzymywania w nim takich zwierząt przez okres ustalony w programie.

Posiadaczowi zwierząt, który wykonał decyzję nakazującą zabicie lub poddanie ubojowi świń oraz zakazującą wprowadzania do gospodarstwa takich zwierząt przysługiwać będzie rekompensata ze środków budżetu państwa, za nieprzerwane nieutrzymywanie w gospodarstwie zwierząt, których dotyczył zakaz.

Po upływie terminów na złożenie wyżej wymienionego oświadczenia i spełnienie wymagań bioasekuracji określonych w programie, w gospodarstwie, które nie spełnia wymagań określonych w programie bioasekuracji, powiatowy lekarz weterynarii wyda z urzędu decyzję nakazującą zabicie zwierząt z gatunków wrażliwych na daną chorobę zakaźną zwierząt lub poddanie ich ubojowi oraz zakazującą wprowadzania do gospodarstwa takich zwierząt. W takim przypadku posiadaczowi zwierząt będzie przysługiwać ze środków budżetu państwa
odszkodowanie, nie będzie natomiast przysługiwała rekompensata.