Jak już wcześniej informowaliśmy, sześć przygranicznych gmin z terenu Podlasia zostało objętych nową strefą III, która ma służyć wzmocnieniu restrykcji i ograniczać ryzyko szerzenia się ASF.

W komunikacie Głównego Lekarza Weterynarii czytamy, że powodem korekty w dotychczas ustanowionych strefach było wystąpienie pod koniec stycznia br. kolejnego ogniska afrykańskiego pomoru świń w gospodarstwie oraz stale utrzymujące się wśród dzików zakażenie tą chorobą na terenie dwóch powiatów województwa podlaskiego, tj. powiatów sokólskiego i białostockiego, dało to Komisji Europejskiej podstawy do ustanowienia tzw. obszaru zagrożenia, obejmującego gminy: Krynki, Kuźnica, Sokółka i Szudziałowo w powiecie sokólskim oraz Gródek i Michałowo w powiecie białostockim.

Obecnie utworzony w Polsce obszar zagrożenia (strefa III) jest najmniejszym spośród takich obszarów ustanowionych na terytoriach państw członkowskich, w których występuje choroba (w załączeniu mapka poglądowa).

Zasady wdrażane na terenie gmin objętych obszarem zagrożenia, dotyczą w szczególności określonych ograniczeń dotyczących umieszczania świń i produktów spożywczych z nich uzyskanych na rynku.

Poniżej wymienione zostały najważniejsze z zasad obowiązujących w obszarze zagrożenia:
- świnie mogą być wysyłane poza obszar zagrożenia tylko do uboju,
a ich ubój może się odbyć wyłącznie w rzeźni zatwierdzonej do tego celu przez powiatowego lekarza weterynarii;
- do uboju poza obszarem zagrożenia mogą być przeznaczone świnie, które przebywały w gospodarstwie, z którego są wysyłane, co najmniej 30 dni lub od urodzenia,
- transport świń musi zostać zorganizowany w taki sposób, aby zwierzęta były transportowane bezpośrednio z gospodarstwa do miejsca uboju, trasą wyznaczoną i uzgodnioną z powiatowym lekarzem weterynarii,
- ubój świń musi odbywać się w specjalnie wyznaczonym do tego celu dniu,
- świeże mięso pozyskane ze świń z obszaru zagrożenia może być umieszczane wyłącznie na rynku krajowym,
- odpady poubojowe muszą podlegać osobnej obróbce pod nadzorem urzędowego lekarza weterynarii,
- Komisja Europejska musi zostać poinformowana o rzeźniach zatwierdzonych do uboju świń pochodzących z obszaru zagrożenia.