Na koniec lipca 2013 r. pogłowie świń w naszym kraju wynosiło 11 129, 4 tys. szt. i było mniejsze o 451,9 tys. sztuk, czyli 3,9 proc. niż w tym samym okresie rok wcześniej.

Mimo tego dane pogłowia świń, w porównaniu z liczebnością stada w końcu marca 2013 r. były niewiele, ale jednak wyższe o 198,1 tys. sztuk, tj. o 1,8 proc.

Jak podaje GUS stado loch na chów zmniejszyło się, w porównaniu z lipcem 2012 r., o 86,5 tys. sztuk (o 8 proc.) do poziomu 995,2 tys. sztuk, w tym pogłowie loch prośnych spadło o 43,6 tys. sztuk (o 6,1 proc.) do 666,6 tys. sztuk.

W stosunku do stanu z końca marca 2013 r. liczba loch na chów spadła o 12 tys. sztuk (o 1,2 proc.), w tym liczba loch prośnych nieznacznie wzrosła o 0,7 tys. sztuk, tj. o 0,1 proc.

W porównaniu ze strukturą pogłowia trzody, odnotowaną w lipcu 2012 r., zmniejszył się udział prosiąt (o 1,6 p.proc.) oraz trzody chlewnej na chów o wadze 50 kg i więcej (o 0,5 p.proc.), natomiast wzrósł udział warchlaków (o 0,9 p.proc.) i tuczników (o 1,2 p.proc.).

Stan pogłowia trzody chlewnej w końcu lipca 2013 r. wskazuje na utrzymywanie się trendu spadkowego w chowie świń, przy czym skala spadku populacji świń nieco wyhamowała.

W końcu marca 2013 r. pogłowie trzody chlewnej ogółem wykazało spadek w skali roku o 4,8 proc., w tym zmniejszenie stada loch na chów o 9,6 proc. W końcu lipca 2013 r. roczny spadek pogłowia świń wyniósł 3,9 proc., a liczebność pogłowia macior obniżyła się o 8 proc.

Aktualna sytuacja w chowie trzody chlewnej na rzeź jest konsekwencją utrzymywania się od dłuższego czasu niekorzystnych uwarunkowań produkcyjno-rynkowych dla tego kierunku produkcji. W okresie styczeń-lipiec 2013 r. przeciętne ceny żywca wieprzowego w skupie nieco się obniżyły, a na targowiskach utrzymywały się na poziomie sprzed roku. W tym czasie rejestrowano wzrost cen zbóż podstawowych, co nadal utrzymywało opłacalność produkcji żywca rzeźnego na niskim poziomie.

W porównaniu ze strukturą pogłowia trzody, odnotowaną w lipcu 2012 r., zmniejszył się udział prosiąt (o 1,6 p.proc.) oraz trzody chlewnej na chów o wadze 50 kg i więcej (o 0,5 p.proc.), natomiast wzrósł udział warchlaków (o 0,9 p.proc.) i tuczników (o 1,2 p.proc.).

W okresie styczeń-lipiec 2013 r. przeciętne ceny 1 kg żywca wieprzowego w skupie wynosiły 5,35 zł i były niższe o 0,1 proc. od notowanych w analogicznym okresie 2012 r., a w obrotach targowiskowych kształtowały się na poziomie 5,22 zł, tj. identycznym jak przed rokiem.

W lipcu 2013 r. za 1 kg skupionego żywca wieprzowego rolnicy otrzymywali 5,80 zł, tj. o 4,7 proc. więcej niż w lipcu 2012 r. W obrotach targowiskowych za 1 kg żywca wieprzowego płacono rolnikom w lipcu br. 5,23 zł, tj. o 3,3 proc. mniej niż w lipcu przed rokiem,.