W 2012 roku do IJHARS nie wpłynęła ani jedna  prośba o sprawdzenie procesu klasyfikacji tusz wieprzowych w konkretnym zakładzie ubojowym.

Inspekcja ma obowiązek przeprowadzania kontroli urzędowych (na podstawie art. 17a ust 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, Dz. U. z 2005 r. nr 187, poz. 1577, z późn. zm.) zgodnie z wymaganiami art. 24 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1249/2008 z dnia 10 grudnia 2008 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wdrożenia wspólnotowych skal klasyfikacji tusz wołowych, wieprzowych i baranich oraz raportowania ich cen (Dz. U. L 337, z 16.12.2008 r., str 3).

Na wniosek zainteresowanej strony pracownicy Inspekcji JHARS mogą przeprowadzać jedynie ocenę jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, na zasadach określonych w art. 31 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. Kontrola urzędowa nie jest prowadzona na wniosek producenta, czy też innej zainteresowanej strony.

W przypadku urzędowej kontroli prawidłowości klasyfikacji tusz wieprzowych Inspekcja JHARS obejmuje nadzorem wszystkie ubojnie, które w ostatnim zakończonym roku poddały ubojowi średnio powyżej 200 szt. trzody tygodniowo (tj. ubój roczny przekroczył 10 400 szt.). Każda z ubojni objętych nadzorem jest kontrolowana co najmniej dwa razy w kwartale.

Ubojnie trzody chlewnej, które podlegają obowiązkowi klasyfikacji są kontrolowane systematycznie. Jeżeli w trakcie kontroli stwierdzone zostaną nieprawidłowości, częstotliwość kontroli może zostać zwiększona. Ponadto nie każda nieprawidłowość ma wpływ na należność za zwierzęta, jaka zostanie wypłacona dostawcy.

Podkreślić należy, że przepisy dotyczące klasyfikacji tusz wieprzowych nie określają obowiązku rozliczania się rzeźni z producentami za dostarczone do uboju zwierzęta na podstawie klasy tusz. Jednakże w art. 20 rozporządzenia Komisji nr 1249/2008 wskazano cel stosowania wspólnotowej skali klasyfikacji, którym jest „zapewnienie producentom godziwej zapłaty na podstawie masy i budowy ciała świń, które dostarczyli do rzeźni”. Podobał się artykuł? Podziel się!