Według wstępnych danych pogłowie trzody chlewnej w czerwcu 2014 r. (w 2014 r. zmienił się termin badania z 31 lipca na 1 czerwca) wynosiło 11724,1 tys. sztuk. Wzrosła w skali roku liczebność wszystkich grup struktury stada świń, tj. prosiąt, warchlaków, tuczników oraz trzody chlewnej o wadze 50 kg i więcej z przeznaczeniem na chów - informuje Główny Urząd Statystyczny.

Czerwcowe pogłowie trzody chlewnej było o 561,6 tys. sztuk (o 5,0 proc.) wyższe od stanu notowanego w końcu lipca 2013 r., a w porównaniu z liczebnością stada świń na początku marca 2014 r. - wyższe o 538,1 tys. sztuk, tj. o 4,8 proc.

GUS w swoim komunikacie zwraca uwagę, na to że stan pogłowia trzody chlewnej w czerwcu 2014 r. wskazuje na utrzymanie się trendu wzrostowego w chowie świń. W końcu marca 2014 r. pogłowie trzody chlewnej ogółem wykazało wzrost w skali roku o 2,3 proc., w tym zmniejszenie stada loch na chów o 0,6 proc.

W czerwcu 2014 r. roczny wzrost pogłowia świń wyniósł 5,0 proc., a liczebność pogłowia macior wzrosła o 1,1 proc.. Aktualna sytuacja w chowie trzody chlewnej na rzeź jest konsekwencją utrzymania się dużego importu świń o masie do 50 kg, który do czerwca br. kształtował się na poziomie 2027,6 tys. szt. i był wyższy od analogicznego okresu roku ubiegłego o 20 proc. 

Nadal utrzymują się niekorzystne uwarunkowania produkcyjno-rynkowe dla tego kierunku produkcji. W okresie styczeń-czerwiec 2014 r. przeciętne ceny żywca wieprzowego w skupie obniżyły się, a na targowiskach spadły do wielkości 4,94 zł za kg. W tym czasie rejestrowano spadek cen zbóż podstawowych, co nadal utrzymywało opłacalność produkcji żywca rzeźnego na niskim poziomie.

W okresie styczeń-czerwiec 2014 r. przeciętne ceny 1 kg żywca wieprzowego w skupie wynosiły 4,96 zł i były niższe o 5,9 proc. od notowanych w analogicznym okresie 2013 r., a w obrotach targowiskowych kształtowały się na poziomie 4,94 zł, tj. niższym o 5,4 proc. w porównaniu do przedziału czasowego styczeń - czerwiec roku 2013.

W czerwcu 2014 r. za 1 kg skupionego żywca wieprzowego rolnicy otrzymywali 5,31 zł, tj. o 4,3 proc. mniej niż w czerwcu 2013 r. W obrotach targowiskowych za 1 kg żywca wieprzowego płacono rolnikom w czerwcu br. 5,05 zł, tj. o 1,4 proc. mniej niż w czerwcu przed rokiem.