Choroba występuje w wielu krajach na świecie. Po raz pierwszy została opisana w Niemczech w 1830 r. 
Występowanie zzzn skutkuje znacznymi stratami ekonomicznymi ponoszonymi przez zainfekowane chlewnie, co związane jest przede wszystkim ze słabymi przyrostami masy ciała (m.c.) chorych zwierząt oraz gorszym wykorzystaniem paszy, a co za tym idzie, zwiększonym jej zużyciem. Szacuje się, że zzzn powoduje wydłużenie czasu tuczu o ok. 10-14 dni i hamuje przyrost m.c. o 20 do 30%.

Etiologia

Etiologia choroby przez dziesięciolecia była kwestią sporną. Na przestrzeni lat zmieniały się poglądy zarówno na temat  czynników wywołujących zachorowania świń wśród objawów typowych dla zzzn, jak i mechanizmów patogenezy. Obecnie nie ma żadnych wątpliwości co do tego, że czynnikiem wywołującym chorobę są bakterie: Pasteurella multocida (Pm) oraz Bordetella bronchiseptica (Bbr).
Obok niezaprzeczalnej roli mikroorganizmów, wśród czynników przyczyniających się do ujawnienia się zzzn wymienia się m.in.: środowisko hodowlane (złą wentylację i higienę pomieszczeń), nieprawidłowe zarządzanie i organizację hodowli, niedobory żywieniowe oraz predyspozycje genetyczne.

Aktualnie wyróżnia się dwie podjednostki chorobowe: „nieprogresywny zanikowy nieżyt nosa” (NPAR) oraz „progresywny zanikowy nieżyt nosa” (PAR). Postać nieprogresywną wywołują szczepy Bordetella bronchiseptica (Bbr) zdolne do wytwarzania toksyny, zwanej dermonekrotoksyną (DNT). Bordetella bronchiseptica powszechnie występuje w tuczarniach jako patogen ubikwitarny, praktycznie każde stado jest zainfekowane tym zarazkiem, aczkolwiek trzeba mieć świadomość, że nie wszystkie szczepy Bbr są DNT+. Konsekwencją zakażenia świń tym patogenem są jedynie nieznacznie zahamowane przyrosty m.c., stąd straty ekonomiczne towarzyszące NPAR są nieznaczne.
Postać PAR wywoływana jest przez szczepy Pasteurella multocida (Pm) wytwarzające DNT, same lub przy współudziale innych czynników, zwłaszcza Bbr.  Zmiany chorobowe towarzyszące PAR mają charakter nieodwracalny, a będące konsekwencją choroby straty ekonomiczne są poważne.

Patogeneza

Przebieg choroby zależy przede wszystkim od liczby i toksynotwórczości bakterii krążących w  zakażonym stadzie, odporności zwierząt oraz warunków środowiskowych panujących w chlewni.