Najważniejszymi cechami użytkowymi traw są trwałość i wierność (stabilność) plonowania. Trwałość traw jest ściśle powiązana z mrozoodpor-nością. Na przykład życica trwała i wielokwiatowa są wrażliwe na mrozy, w przeciwieństwie do tymotki łąkowej i wiechliny łąkowej. Trwałość zależy też od systemu korzeniowego i sposobu krzewienia się roślin. Wierność plonowania można w dużym stopniu regulować sposobem użyt-kowania, nawożeniem, poprawą uwilgotnienia.
Trawy lepiej i wierniej plonują na gruntach ornych niż na trwałych użytkach zielonych w warunkach naturalnych. Związane jest to oczywiście z mniejszą konkurencyjnością obcych wieloletnich gatunków roślin i większą stabilnością warunków wodno-glebowych na gruntach ornych. Poza tym na glebach łąkowych znajdują się liczne nasiona różnych chwastów, a także części podziemne, rozłogi i kłącza, z których w sprzyjających warunkach szyb-ko rozwijają się nowe rośliny, wypierające słabo rozwinięte siewki z wysianych gatunków.
W ciągu ostatnich dwóch lat zarejestrowano wiele nowych odmian traw pastewnych. Przedstawiamy ich najważniejsze cechy, co pozwoli na jak najlepszy dobór odmian do mieszanek traw, wysiewanych w zróżnicowanych warunkach i przeznaczonych na różne cele.