Preparaty dezynfekcyjne zalicza się do produktów biobójczych i jako takie muszą uzyskać zgodę ministra zdrowia do wprowadzenia do obrotu. Wykaz wszystkich dopuszczonych do obrotu preparatów stosowanych w higienie weterynaryjnej można znaleźć w rejestrze prowadzonym w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie.

Najczęściej stosowanymi środkami odkażającymi są aldehydy (między innymi formalina), mają bowiem bardzo szeroki zasięg działania, niszczą wirusy, bakterie, grzyby i zarodniki. powszechnie stosowany jest także chlor, który działa skutecznie przeciw wirusom, bakteriom i grzybom, natomiast mniej skutecznie przeciw zarodnikom. chlor traci też szybko swoją aktywność. podobnie jod i jodoforowe środki odkażające są skuteczne przeciw bakteriom, wirusom i grzybom, natomiast słabiej działają przeciw zarodnikom. jod, podobnie jak chlor, traci szybko swoją aktywność. jako najskuteczniejsze przeciw bakteriom i opłaszczonym wirusom uznawane są alkohole. są one natomiast nieskuteczne przeciw bakteryjnym zarodnikom i nieopłaszczonym wirusom. ich działanie jest powolne. środki utleniające cechuje krótkotrwałe działanie i wykazują one słabą aktywność w stosunku do zarodników i mikroorganizmów. fenole są szczególnie aktywne w wypadku bakterii gram-dodatnich i opłaszczonych wirusów. stosowane w niskim stężeniu nie niszczą bakterii, a w wysokim są bakteriobójcze. nie są szkodliwe dla nieopłaszczonych wirusów i zarodników. amoniakalne preparaty odkażające są skuteczne przeciw bakteriom, opłaszczonym wirusom i grzybom, natomiast nieskuteczne w stosunku do nieopłaszczonych wirusów i zarodników bakteryjnych

W książce „hodowla i użytkowanie bydła”, pod redakcją prof. Zygmunta Litwińczuka i prof. Tadeusza Szulca, zaleca się do rutynowego odkażania profilaktycznego tradycyjne preparaty: pollenę jod-k w formie 2–3-proc. roztworu, także 2–3-proc. roztwór formaliny, 10–20-proc. roztwór wapna chlorowanego, 4–5-proc. roztwór kreoliny, 2-proc. roztwór sodu kaustycznej. spośród tych środków bardzo skuteczna, ale niebezpieczna ze względu na żrące działanie, jest soda kaustyczna. w Danii nie wolno jej stosować ze względu właśnie na szkodliwość, ale u nas to nadal popularny środek dezynfekcyjny ze względu na niską cenę. dobrym środkiem dezynfekcyjnym, chociaż o umiarkowanej skuteczności, jest wapno niegaszone. użycie jego wodnego roztworu do bielenia ścian i sufitów odgrywa dodatkową rolę – pomieszczenie jest czyste i odnowione.