W 2012 i 2013 roku powierzchnia uprawy kukurydzy zarówno kiszonkowej, jak i na ziarno osiągnęła rekordowo prawie milion ha. Przyczyną tak dużego wzrostu uprawy kukurydzy w Polsce w tym roku było to, że znacząca cześć rzepaku i zbóż ozimych, które nie przetrwały zimy 2011-2012 roku, przesiano wiosną właśnie kukurydzą. Powierzchnia ponad 539 tys. ha to aż o 63% więcej niż w roku 2011 i o 81% więcej niż średnia z lat 2006-2010. Z roku na rok wzrasta uprawa kukurydzy na ziarno, która w roku 2012 stanowiła aż 7% w strukturze zasiewów zbóż. A w 2013 roku tendencja się utrzymała

Istotnym czynnikiem wpływającym na plonowanie kukurydzy jest występowanie chorób poważnie ograniczających jej funkcje życiowe. Sprawcy chorób byli do niedawna niedocenianą grupą agrofagów występujących na roślinach kukurydzy. Według najnowszych badań mogą one być przyczyną 20-30% strat w plonach a lokalnie nawet 80%. W Polsce południowej dominującą chorobą okresu wegetacji kukurydzy jest żółta plamistość liści kukurydzy (Setosphaeria turcica). W późniejszych fazach rozwojowych często także występuje drobna plamistość liści kukurydzy (Kabatiella zeae) oraz rdza kukurydzy (Puccinia sorghi). Kolby kukurydzy są często zasiedlane przez grzyby rodzaju Fusarium, których występowanie wpływa na skażenie ziarna mikotoksynami, pogorszenie jego, jakości zarówno jako materiału rozmnożeniowego, jak i przetwórczego na paszę lub konsumpcję oraz utrudnia przechowywanie.

Wraz ze wzrostem częstotliwości uprawy kukurydzy wzrasta zagrożenie tej uprawy przez porażenie grzybami chorobotwórczymi, nie tylko przenoszonymi przez zainfekowane ziarno lub glebę, ale także przez pozostające na polu resztki roślin. Najczęściej źródłem chorób okresu wegetacji są resztki pożniwne, które przy częstym następstwie uprawy kukurydzy po sobie są podstawowym źródłem infekcji.

Choroby najczęściej występujące w kukurydzy:

- Drobna plamistość liści kukurydzy (Kabatiella zeae)

- Rdza kukurydzy (Puccinia sorghi)

- Żółta plamistość liści kukurydzy (Setosphaeria turcica; Helmintosporium turcicum)

- Fuzarioza (kolb) kukurydzy (Fusarium spp.)