Przedmiotem naszych badań była biologiczna ocena nowo zarejestrowanego herbicydu Guardian CompleteMix 664 SE (acetochlor + terbutyloazyna) badanego pod nazwą kodową MON 69454 w uprawie kukurydzy.

Metodologia
Doświadczenia poletkowe przeprowadzono w gospodarstwach indywidualnych w miejscowościach Malin i Wisznia Mała k/Trzebnicy w latach 2006 i 2007 w kukurydzy odmiany Delitop i Birko, które założono metodą bloków losowanych w czterech powtórzeniach. Doświadczenia zlokalizowano na glebie płowej zaliczanej do kompleksu pszennego dobrego. Powierzchnia poletek wynosiła 21 m2 , do zbioru 10,5 m2 . Herbicyd Guardian CompleteMix 664 SE badano w zalecanej dawce, tj. 3,5 l/ha w dwóch terminach: bezpośrednio po zasiewie oraz po wschodach w fazie 1-3 liści kukurydzy. Przedplonem w kolejnych latach dla kukurydzy były pszenica ozima i ziemniaki.

Zabiegi opryskiwania wykonano opryskiwaczem na sprężone powietrze, zaopatrzonym w dysze płaskostrumieniowe XR11003VP o wydatku cieczy roboczej 300 l/ha. Uprawa roli, nawożenie i termin siewu były zgodne z aktualnymi wymogami agrotechnicznymi. Skuteczność chwastobójczą herbicydu oceniano 2-3 tygodnie po opryskiwaniu w porównaniu z obiektem kontrolnym, na którym nie wykonywano żadnych zabiegów pielęgnacyjnych. Selektywność oceniono trzykrotnie: 7, 14 i 21 dni od zabiegu posługując się 9-stopniową skalą bonitacyjną (1-brak objawów fitotoksycznego działania, 9-całkowite zniszczenie rośliny uprawnej).

W trakcie zbioru ustalono liczbę roślin na 1m2 , liczbę kolb, masę kolb, plon ziarna i masę 1000 ziaren (w przeliczeniu na 15% wilgotności). W obu sezonach wegetacyjnych warunki pogodowe były korzystne dla wegetacji i plonowania kukurydzy. Sprzyjały temu równomierne opady, których suma od kwietnia do października w 2006 r. wynosiła 441,3 mm, a w 2007 – 320,0 mm, natomiast łączna suma temperatur kształtowała się odpowiednio: 3382oC i 3162 oC.

Wyniki badań

W tabeli przedstawiono średnią liczebność 18 gatunków chwastów występujących w kukurydzy oraz stopień ich zniszczenia herbicydem Guardian CompleteMix 664 SE.