Czy w ramach pomocy z programu "Modernizacja gospodarstw rolnych" z PROW 2014-2020, rolnicy będą mogli liczyć na dofinansowanie zakupu i wyposażenia hal namiotowych, które będą wykorzystywane jako budynki inwentarskie lub magazyny do przechowywania pasz wykorzystywanych w produkcji zwierzęcej? Jeśli tak, to czy dofinansowaniu będą podlegały hale namiotowe zarówno trwale jak i nietrwale związane z gruntem?

Z powyższym pytaniem zwróciliśmy się do ARiMR. Poniżej publikujemy odpowiedź jaką uzyskaliśmy.

"... realizacja operacji polegających na zakupie i wyposażeniu hal namiotowych, które będą wykorzystywane jako budynki inwentarskie lub magazyny do przechowywania pasz wykorzystywanych w produkcji zwierzęcej, nie został wyłączony z zakresu kosztów kwalifikowalnych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U., poz. 1371). Dofinansowaniem mogą zostać objęte hale namiotowe trwale związane z gruntem, jak i nietrwale związane z gruntem.

W odniesieniu do kwestii, czy dofinansowaniu będą podlegały hale namiotowe zarówno trwale, jak i nietrwale związane z gruntem, należy zauważyć, iż w przypadku operacji realizowanych w obszarach, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 lit. a–c ww. rozporządzenia (rozwój produkcji prosiąt, rozwój produkcji mleka krowiego i rozwój produkcji bydła mięsnego), w ramach których trwają obecnie nabory, zgodnie z przepisem § 7 ust. 3 ww. rozporządzenia, pomoc przyznaje się w formie refundacji części kosztów związanych bezpośrednio z:

- budową, modernizacją budynków inwentarskich, w tym ich wyposażaniem, lub

- adaptacją innych istniejących w gospodarstwie budynków na budynki inwentarskie, w tym ich wyposażaniem,

- lub budową lub modernizacją magazynów paszowych w gospodarstwach, w których jest prowadzona produkcja zwierzęca, w tym ich wyposażaniem,

oraz kosztów ogólnych.

W przypadku, gdy operacja związana z halą namiotową nietrwale związaną z gruntem nie będzie spełniała warunków wskazanych w § 7 ust. 3 ww. rozporządzenia, będzie mogła być elementem operacji realizowanej w ramach obszaru związanego z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu, o którym mowa w§ 4 ust. 1 pkt 1 lit. d ww. rozporządzenia.

Jednocześnie należy pamiętać, iż pomoc zostanie przyznana jedynie na operacje, które będą spełniały wymagania określone innymi przepisami prawa mającymi zastosowanie do inwestycji realizowanej w ramach zaplanowanej operacji. 

 

Podobał się artykuł? Podziel się!