Przeliczając wynik na przeciętną wydajność powierzchniową, UX 11200 osią-gnął 43 ha na godzinę, co również jest najlepszym wynikiem w dzisiejszej, no-woczesnej technice ochrony roślin.

Ze zbiornikiem o pojemności 12.000 l na osi tandemowej, Amazone UX 11200 to dzisiaj największy zaczepiany opryskiwacz polowy w ofercie firmy. Wypo-sażony w belkę polową Super-L i połączony z ciągnikiem Fendt o mocy 330 KM w trakcie ustanawiania rekordu świata jechał z z prędkością od 13 do 15 km/h zależnie od warunków pogodowych i polowych. W momentach, gdy nie było wiatru i rosy na roślinach - nawet z prędkością 17 km/h.

Napełnianie opryskiwacza odbywało się bezpośrednio na polu z beczkowozu mieszczącego 21 m³ wody, wyprodukowanego przez firmę Annaburger oraz z 1000-litrowego pojemnika ze środkiem ochrony roślin umieszczonego na plat-formie ładunkowej ciągnika Unimog z zakładów Mercedes.

Start do obliczonego na dokładnie 24 godziny rekordu świata nastąpił 3 wrze-śnia 2014 o godzinie12.12 w brandenburskim gospodarstwie rolnym Golzow. Posiada ono ogółem powierzchnię 6.490 ha.

Konkretne zadanie brzmiało: po zbiorze rzepaku na 15 różnych polach, na któ-rych ponownie wschodził rzepak zastosować Glifosat z wodą w dawce 100 l/ha. Wszystkie czynności odbywały się w stałym kontakcie z szefem działu ochrony roślin w gospodarstwie. Do dyspozycji były różnej wielkości rozpyla-cze (025, 03, 04) TurboDrop High Speed marki Agrotop. Praca mogła się jed-nak odbywać przez cały czas tylko z rozpylaczami 03.

Ze względu na różną wysokość ścierniska i wchodzących roślin rzepaku cała powierzchnia była zdecydowanie niejednolita i tym samym bardzo wymagają-ce w kwestii prowadzenia belki polowej opryskiwacza. Dodatkowym obciąże-niem były słupy i przyłącza wody na polach.

Wszystkie przeszkody zostały przed przystąpieniem do ustanawiania rekordu zapisane w terminalu ciągnika, aby nieznającemu tych pól kierowcy zasygnali-zować te miejsca. Ciągnik był poza tym wyposażony w system automatyczne-go prowadzenia z sygnałem korekcyjnym z przenośnej stacji RTK.

Obsługa opryskiwacza odbywała się przez terminal Amatron 3, automatyczne włączanie na nawrotach i przełączanie sekcji szerokości zapewniała technika Section Control w terminalu ciągnika.

Ważne spostrzeżenia

Materiał liczbowy zebrany w trakcie ustanawiania rekordu świata wyraźnie po-kazał w jak dużym stopniu wielkości i kształty pól wpływają na rzeczywistą wy-dajność powierzchniową: na polach między 40 a 124 ha oraz przejazdach dłu-gich na ok. 0,5 do 1,5 km wartość ta wynosi między 38 ha/h na polu nieko-rzystnym a 45 ha/h na polu najlepszym. Odpowiada to 18% różnicy w wydaj-ności powierzchniowej.