Jakość i parametry siewu ziarna kukurydzy stanowią kluczowe czynniki w perspektywie dalszych etapów technologii produkcji roślin, dlatego warto przypomnieć najważniejsze kanony jej prawidłowego siewu, wskazując równocześnie na tendencje w doskonaleniu tej technologii.

Wszechstronne wymagania

Agrotechnika siewu kukurydzy stawia bardzo wysokie wymagania dotyczące cech konstrukcyjnych siewników punktowych. Z punktu widzenia oceny przydatności siewnika w technologii produkcji danej rośliny, istotne znaczenie ma zakres możliwych do przeprowadzenia regulacji maszyny. Obejmują one – głębokość umieszczenia nasion w glebie, zmianę rozstawu rzędów, a także odległości między nasionami w rzędzie. Dokładne wykonanie nastawów sprzyja stworzeniu optymalnych warunków wzrostu roślin.

Ważnym kryterium przy podejmowaniu decyzji o wyposażeniu gospodarstwa w siewnik punktowy jest jego cena. Wobec coraz bogatszej rynkowej oferty siewników punktowych, kreowane są bardziej sprzyjające przesłanki dostosowania kosztu zakupu maszyny do możliwości finansowych gospodarstwa. Koszty maszyny nie powinny jednakże stanowić jedynego kryterium przy wyposażaniu gospodarstwa w siewnik precyzyjny. Taki zakup w pełni uzasadniają przesłanki technologiczne. Punktowy siew ziarna umożliwia bowiem znaczne ograniczenie nakładów pracy wkładanej w późniejsze zabiegi, obejmujące chociażby mechaniczną pielęgnację roślin. Ponadto, zastosowanie siewu punktowego przynosi znaczące oszczędności w ilości nasion wysianych na 1 ha. Ma to tym większe znaczenie, jeśli uwzględni się stosunkowo wysokie ceny ziarna kukurydzy, wynikające między innymi z konieczności jego odpowiedniego przygotowania do siewu, czyli zaprawiania preparatami chemicznymi.

W technologiach produkcji kukurydzy najbardziej rozpowszechnione są, ze względu na wielkość powierzchni uprawy, wielosekcyjne siewniki ciągnikowe. Ten model siewników zalicza się do typowych maszyn zawieszanych na trzypunktowym układzie zawieszenia (TUZ) ciągnika, chociaż wiele firm oferuje również maszyny przystosowane do transportu na własnych kołach. Sekcje siewników są montowane na wspólnej ramie nośnej z wykorzystaniem czworoboków przegubowych, co znacznie ułatwia sprawną regulację szerokości między rzędami oraz montaż odpowiedniej liczby sekcji roboczych na ramie. Poszczególne sekcje są napędzane indywidualnie lub też centralnie od kół jezdnych maszyny. Siewniki mogą być wyposażone w zespoły z pneumatycznym lub mechanicznym rozdziałem nasion wynoszonych poza komorę nasienną.