W skład całkowitych kosztów eksploatacji ciągników wchodzą koszty amortyzacji, ubezpieczenia, garażowania, zużytego paliwa i smarów, a także koszty napraw. Z wyjątkiem tych ostatnich, obliczenie składników kosztów eksploatacji nie jest trudne. Problemy związane z obliczaniem kosztów napraw nie wynikają jednak ze sposobu ich obliczania, lecz z przyjmowanych parametrów wyjściowych. Według metody zalecanej przez Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa koszty napraw ciągników odnoszone są bowiem do godzin ich pracy. Oblicza się je, mnożąc wartość tzw. współczynnika kosztów napraw przez cenę nowego ciągnika, a następnie dzieląc ten iloczyn przez wartość normatywnego wykorzystania ciągnika w okresie jego trwania. Ponieważ w Polsce dostępne są ciągniki z różnych krajów, w których stosuje się inne współczynniki kosztów napraw i wskaźniki wykorzystania ciągnika w okresie jego trwania, trudno jest jednoznacznie określić wielkość kosztów napraw. I tak na przykład w Polsce IBMER proponuje przyjmować dla ciągników wartość współczynnika kosztów napraw w wysokości 90 proc. (ceny nowego ciągnika) i normatywne wykorzystanie w okresie trwania na poziomie 12 tys. godzin. Z kolei w USA przyjmuje się wartość współczynnika kosztów napraw w wysokości 80 proc. i normatywnego wykorzystania w okresie trwania na poziomie 12-16 tys. godzin, a w Rosji - 100-150 proc. i 8-10 tys. godzin.

Jak duże mogą być różnice w ogólnych kosztach eksploatacji ciągników w wyniku przyjęcia różnych wskaźników, pokazują obliczenia wykonane przez specjalistów z SGGW w Warszawie. Obliczenia wykonano dla przykładowego gospodarstwa o powierzchni 120 ha, wyłącznie z produkcją roślinną, uprawiającego po 30 ha jęczmienia jarego, pszenicy ozimej, owsa i kukurydzy na ziarno. Założono, że prace w takim gospodarstwie można wykonać maszynami współpracującymi z ciągnikiem o mocy ok. 60 kW. Wybrano trzy ciągniki o zbliżonej mocy: Ursus 5714, John Deere 5720 i Pronar 82A. Obliczono nie tylko koszty eksploatacji tych ciągników, lecz także ogólne koszty produkcji w gospodarstwie (tabele).