Po wejściu Polski do Unii Europejskiej popyt na środki mechanizacji rolnictwa w 2004 r. kształtował się pod wpływam dwóch czynników: zmian cen maszyn oraz zwiększenia dostępu do środków pomocowych w ramach wspólnej polityki rolnej.

Uciec przed podatkiem

Wraz z akcesją nastąpiło zwiększenie podatku VAT na maszyny rolnicze z zera do 22 proc. Spowodowało to wzrost cen sprzętu rolniczego. W czerwcu 2004 r. ceny środków mechanizacji rolnictwa były o 15–58 proc. wyższe niż rok wcześniej. Średni wzrost w porównaniu do stanu z 2003 r. wyniósł 26 proc. Ceny większości maszyn rosły także w następnych latach, jednak dynamika tego wzrostu malała. W stosunku do lat poprzednich cena zestawu 31 maszyn była w 2005 r. o 16 proc., a w 2006 r. o 6 proc. wyższa. Wstępne szacunki wskazują na to, że w 2007 r. wzrost cen będzie podobny jak rok wcześniej.

Cena zestawu 31 maszyn rolniczych

Autor: M.Ptaszyński

Opis: Cena zestawu 31 maszyn rolniczych

Skutki wzrostu cen sprzętu rolniczego łagodziły częściowo większy dostęp do środków pomocowych i dopłaty obszarowe. Nie zniwelowała ich także pewna poprawa koniunktury w rolnictwie polskim po wejściu Polski do UE. Relacje cen maszyn rolniczych do cen zbóż początkowo pogorszyły się. Poprawa nastąpiła dopiero w 2007 r. Rosła cena zestawu 31 maszyn wyrażona w tonach ziemniaka. Zmiany relacji cen były natomiast początkowo korzystne dla producentów buraków cukrowych. Jednak już w 2006 r. nastąpiło ich pogorszenie.

Dynamika ceny zestawu środków mechanizacji rolnictwa