Kary (nakładane przez Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa) przewidziane za brak przeglądu opryskiwacza, brak szkolenia operatora wykonującego zabieg czy brak ewidencji stosowana ŚOR mogą wynosić od 50 do 500 zł. Dodatkową karę (obcięcie o kilka do kilkunastu procent dopłat bezpośrednich) może wymierzyć również ARiMR.

Wymagania określone w przepisach dotyczących stosowania środków ochrony roślin nie są wygórowane. Naszym zdaniem, warto je przede wszystkim traktować jako wskazówkę, która pozwoli na optymalne zaaplikowanie i wykorzystanie nietanich środków chemicznych.

Przede wszystkim operator

Zgodnie z ustawą o ochronie roślin z dnia 18 grudnia 2003 r. zabiegi przy użyciu środków ochrony roślin w produkcji rolnej i leśnictwie mogą być wykonywane przez osoby, które ukończyły odpowiednie szkolenie w tym zakresie i posiadają aktualne zaświadczenie o ukończeniu tego szkolenia.

Dopuszcza się przy tym wykonywanie zabiegów ochrony roślin przez osoby, które ukończyły, nie wcześniej niż 5 lat przed wykonywaniem zabiegów, szkolenie w zakresie, w innym państwie członkowskim, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA). Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zachowuje ważność przez okres 5 lat od dnia ukończenia szkolenia.

Ponadto z obowiązkowego szkolenia zwolnieni są absolwenci szkół średnich i uczelni wyższych, którzy w ramach programu nauczania uzyskali dokument potwierdzający ich przeszkolenie w tym zakresie. Wydane zaświadczenie również obowiązuje przez 5 lat, ale od momentu ukończenia szkoły.

Poza zaświadczeniem od operatora wykonującego zabieg wymaga się także stosowania ogólnych zasad związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy. W przypadku zabiegu opryskiwania zaleca się zastosowanie: gumowych rękawic, maseczki, kombinezonu ochronnego oraz odpowiedniego obuwia.

Ewidencja zabiegów ŚOR

Trzeba pamiętać, że nowe przepisy obligują właścieli gruntów lub obiektów magazynowych, gdzie prowadzone są zabiegi ochrony roślin do prowadzenia ewidencji zabiegów. W ewidencji powinniśmy wpisać takie elementy jak: nazwę rośliny, produktu roślinnego lub przedmiotu, powierzchnie uprawy roślin lub obiektów magazynowych, powierzchnie, na których są wykonywane zabiegi ochrony roślin oraz terminy ich wykonywania, nazwy zastosowanych środków ochrony roślin i ich dawki, przyczyny zastosowania środków ochrony roślin.