Oferta rozpylaczy rolniczych jest bardzo szeroka - obejmuje typy i rodzaje pozwalające na wykonywanie specjalistycznych zabiegów w różnych warunkach pogodowych i eksploatacyjnych. W uprawach polowych zdecydowanie dominują rozpylacze ciśnieniowe. W tej grupie najpowszechniej stosowane są wszelkie wersje rozpylaczy płaskostrumieniowych.

STANDARD ISO

Ciśnieniowe rozpylacze płaskostrumieniowe zostały znormalizowane według norm ISO (Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej). Normalizacji podlegają parametry decydujące o jakości pracy rozpylaczy, takie jak:

- powtarzalność wydatku cieczy;

- równomierność rozkładu poprzecznego cieczy;

- kąt rozpylania,

oraz parametry użytkowe umożliwiające wymienne ich stosowanie, tzn. średnica zewnętrzna i kolorystyka w powiązaniu z oznaczeniem rozmiaru rozpylaczy mówiącym o wydatku cieczy. Związek między kolorem, symbolem i wydatkiem rozpylaczy obrazuje rysunek 1. Wykres przedstawia wydatek rozpylaczy różnych rozmiarów (kolorów) i ciśnieniu roboczym 3 barów. Ciśnienie to stanowi środkową wartość z zalecanego zakresu ciśnień roboczych dla większości ciśnieniowych rozpylaczy płaskostrumieniowych (1,5-5,0 barów). Warto zauważyć, że na podstawie liczbowego symbolu oznaczającego rozmiar rozpylacza można łatwo obliczyć jego wydatek. Z dużym przybliżeniem, wystarczającym do celów praktycznych, symbol traktowany jako ułamek dziesiętny (np. symbol 03 należy traktować jako wartość 0,3), pomnożony przez liczbę 4 daje wydatek rozpylacza oznaczonego tym symbolem przy ciśnieniu 3 barów. I tak najpowszechniej stosowane rozpylacze niebieskie o rozmiarze 03 mają przy ciśnieniu 3 barów wydatek wynoszący 1,2 l/min (0,3 x 4 = 1,2), niezależnie od producenta, jeśli tylko są znormalizowane wg standardu ISO.

Kolorystyka powiązana z rozmiarem rozpylaczy ułatwia zatem ich identyfikację i umożliwia szybkie oszacowanie wydatku, a co za tym idzie - realizowanej przez nie dawki cieczy. Rysunek 1. wskazuje poglądowo na jeszcze jedną istotną właściwość, a mianowicie fakt, że im większy rozmiar rozpylacza (większy wydatek), tym większe krople wytwarza. W ramach jednego typu rozpylaczy, np. standardowych rozpylaczy płaskostrumieniowych w zakresie rozmiarów od 01 do 06, wytwarzane krople mogą się mieścić aż w trzech lub nawet czterech klasach wielkości. Jakości rozpylania i klasyfikacji wielkości kropel poświęcony jest kolejny artykuł.