Niezależnie od zastosowanej konstrukcji obory ważna jest możliwość zmechanizowania ścielenia słomą i uniknięcia w ten sposób uciążliwej pracy ręcznej. Sprawne ścielenie wiąże się z doborem odpowiedniego sprzętu technicznego. Dlatego podejmując decyzję o mechanizacji, warto dokonać przeglądu rozwiązań, które spełnią postawione warunki efektywności i jakości pracy (m.in. odpowiednia struktura słomy podczas cięcia i rozprowadzania na powierzchni legowiskowej).

KOSTKI I BELE

Zagwarantowanie niezmiennie wysokiego komfortu zwierzętom w oborze wolnostanowiskowej, tak z głęboką, jak i z płytką ściółką zależy od systematycznego uzupełniania materiału podłoża. Najbardziej rozpowszechniony materiał na ścielenie, tj. słomę, wyróżnia pewna specyfika związana z formą jej zbioru w postaci sprasowanych kostek lub bel. Rozprowadzenie sprasowanej słomy na powierzchni wolnostanowiskowej obory z głęboką ściółką lub w boksach legowiskowych za pomocą prostych narzędzi ręcznych jest bardzo pracochłonne i zabiera dużo czasu. Może to być wyjątkowo odczuwane w oborach głębokich, gdzie w porównaniu z wolnostanowiskowymi, wyposażonymi w boksy legowiskowe, dziennie zużywa się znacznie więcej słomy na krowę.

sprawne scielenie

Autor: M. Gaworski

Opis: W rozdrabniaczu firmy Khun pojemność skrzyni załadowczej wynosi 2 m3

Odrębnym problemem pozostaje również wielkość kostek ze słomą. Gdy jeszcze kilka – kilkanaście lat temu w gospodarstwach dominowały prasy wysokiego stopnia zgniotu do formowania kostek słomy o masie 10–20 kg, to ręczne przemieszczenie takich kostek, także przy wykorzystaniu prostych środków transportowych (taczek i wózków), nie nastręczało w obrębie gospodarstwa większych trudności. Obecnie w coraz większej liczbie gospodarstw użytkuje się prasy zwijające lub wielkogabarytowe prasy wysokiego stopnia zgniotu. Maszyny te, nabywane głównie z myślą o produkcji sianokiszonki w gospodarstwach mlecznych, są jednocześnie, w celu ich lepszego wykorzystywania, stosowane do zbioru słomy i jej formowania w postaci cylindrycznych bel lub prostopadłościennych kostek. Masa takich bel lub kostek wynosi na ogół kilkaset kilogramów. Do rozwiązania pozostaje tym samym problem ich transportu w obrębie gospodarstwa, tj. z miejsca składowania do obory, a także rozprowadzenia słomy na powierzchni zajmowanej przez zwierzęta.