Rolnicy bardzo chętnie korzystali z unijnych dotacji w latach 2007-2013, a wkrótce pojawią się nowe możliwości z nowym programem na lata 2014-2020. Podczas decyzji o zakupie maszyn nie należy jednak kierować się wyłącznie możliwością otrzymania dofinansowania, ale należy również pamiętać o konsekwencjach związanych z ich późniejszym użytkowaniem.

EKSPLOATACJA KOSZTUJE

Zakup nowego ciągnika bądź innej maszyny rolniczej pociąga za sobą koszt eksploatacji sprzętu, o czym rolnicy często zapominają podczas doboru ciągnika czy maszyny do gospodarstwa. Koszty eksploatacyjnie ogólnie możemy podzielić na koszty użytkowania oraz utrzymania.

Pierwsza grupa to tzw. koszty zmienne - rosnące bądź zmniejszające się wraz ze wzrostem lub spadkiem wykorzystania maszyny. Z kolei koszty utrzymania mają charakter stały, a więc są ponoszone niezależnie od tego, czy dana maszyna jest wykorzystywana, czy też nie.

Do kosztów utrzymania ciągnika i maszyny zaliczamy: amortyzację, garażowanie, ubezpieczenie. Koszty amortyzacji ustalane są na podstawie planowanej liczby lat użytkowania ciągnika i maszyny metodą liniową. To znaczy, że roczna rata amortyzacji obliczana jest jako iloraz wartości początkowej i planowanej liczby lat użytkowania sprzętu. Amortyzacja jest to stopniowa utrata wartości eksploatowanych środków trwałych w wyniku ich zużycia. Ze względu na przyczynę zużycia wyróżnia się zużycie fizyczne (techniczne) oraz zużycie ekonomiczne (moralne), gdzie pierwsze sformułowanie oznacza zużycie materiałów, z których maszyna została wykonana. Po prostu - w czasie eksploatacji maszyna "starzeje się", staje się zawodna oraz bardziej awaryjna.

Tempo zużycia zależy od wielu czynników, wśród których należy wymienić chociażby: warunki eksploatacji, intensywność eksploatacji, jakość oraz rodzaj środka trwałego, jakość obsługi technicznej czy konserwację. Zużycie ekonomiczne oznacza utratę wartości maszyny wywołaną postępem technicznym. Maszyny i urządzenia kilkuletnie są więc zastępowane przez maszyny nowe, lepsze, bardziej wydajne i tańsze w eksploatacji.

Koszty garażowania określa się, uwzględniając powierzchnię zajmowaną przez dany sprzęt i jednostkowe koszty eksploatacji obiektu. Jeżeli oczekujemy, aby zakupione maszyny mogły funkcjonować długo i sprawnie - nie powinny być przechowywane "pod chmurką".