Użytkowanie ciągników i maszyn w pracach polowych pociąga za sobą wydatki związane z eksploatacją, zwane kosztami mechanizacji. Stosunkowo duży w nich udział mają koszty utrzymania, głównie amortyzacja. Dlatego też, aby godzina pracy ciągnika kosztowała możliwie najmniej, trzeba dążyć do maksymalnego wykorzystania go w ciągu roku.

Innym ważnym czynnikiem dla kosztów eksploatacji ciągnika są koszty zużywanego paliwa. Są one silnie powiązane z ceną oleju napędowego, która systematycznie rośnie. Ratunkiem może być paliwo alternatywne, np. estry rzepakowe. Jednak obecna polityka nie sprzyja ich stosowaniu. Zatem „ucieczka” rolników do stosowania oleju opałowego lub oleju roślinnego wydaje się uzasadniona, mimo że nie jest to zgodne z obowiązującym prawem czy zaleceniami producenta. Sposobem pozwalającym na redukcję kosztów paliwa jest zapobieganie jego nadmiernemu zużyciu. Można to osiągnąć, dbając m.in. o stan instalacji paliwowej, jak również przestrzegając prawideł poruszania się ciągnikiem (np. nie przeciążać silnika).

Czynniki, które mają znaczny wpływ na koszty eksploatacji, to również przeglądy maszyn oraz ich ewentualne naprawy. Koszty te nie są stałe i rosną wraz z wiekiem ciągnika. Ponadto uzależnione są m.in. od jakości wykonania ciągnika, sposobu eksploatacji oraz warunków pracy.

Naukowcy wyrażają koszty napraw w postaci współczynnika kosztów napraw, który określa ich procentowy udział w cenie nowego ciągnika. W Polsce przyjmowany jest on na poziomie 90 proc. (wg IBMER).  Jeżeli  kupi się ciągnik za np. 100 000 zł,  to trzeba się liczyć, że przez pełen okres jego użytkowania w gospodarstwie na naprawy i przeglądy wydamy dodatkowo 90 proc. jego ceny, czyli 90 000 zł. W innych krajach współczynnik ten przybiera różne wartości (np. w USA i Europie Zachodniej – 80 proc., w Rosji od 100 do 150 proc.). Dostępne są wyniki badań sugerujące zmniejszenie tego współczynnika w naszym kraju do 60–70 proc., zależnie od mocy ciągnika. Oczywiście wartości tego współczynnika są uogólnione. Współczynnik kosztów napraw może przybierać inne wartości, które są uzależnione np. od marki ciągnika.