Ze względu na coraz większy nacisk na zdrowotność żywności, jak również kontrolę wszystkich etapów jej produkcji pod kątem bezpieczeństwa dla środowiska i konsumenta, stosowanie płynnych agrochemikaliów nabiera cech szczególnych. Wprowadzają one bowiem do środowiska tzw. substancje biologicznie czynne, z których większość to trucizny (pestycydy), a pozostałe (nawozy, regulatory wzrostu) wywołują nie tylko pożądane skutki. Za prawidłowe naniesienie substancji czynnej na chroniony obiekt odpowiedzialne są dobrze dobrane i zastosowane rozpylacze.

Trochę teorii
Opryskiwanie polega na możliwie równomiernym pokryciu chronionych roślin niewielkimi kropelkami rozpylonej cieczy. Należy pamiętać, że nawet najlepszy rozpylacz nie wykona zadania niemożliwego. Podstawą sukcesu, czyli uzyskania skutecznego zabiegu, jest równomierne naniesienie na opryskiwane rośliny substancji aktywnej. Aby miała ona jednakowe i prawidłowe stężenie w cieczy roboczej podczas całego zabiegu, w opryskiwaczu musi poprawnie działać mieszadło. Cóż bowiem z tego, że prawidłowo naniesie się ciecz na rośliny, jeśli stężenie substancji czynnej będzie w niej niewłaściwe? Ponadto, aby rozpylanie cieczy przebiegało bez zakłóceń, sprawny musi być też układ jej filtrowania. Jest to szczególnie ważne, gdy chce się stosować niskie dawki, co wymaga użycia rozpylaczy o małych otworach wylotowych.

Życie kropli
Zarówno fizjologia agrofagów, jak i sposób działania pestycydów wymagają, aby ciecz była nanoszona w postaci małych kropelek. Największy wpływ mają na nie temperatura, wilgotność powietrza oraz wiatr, który może powodować niekontrolowane znoszenie cieczy poza opryskiwaną uprawę. Może to źle wpływać na środowisko, szczególnie podczas stosowania herbicydów czy w pobliżu cieków wodnych (zagrożenie dla ryb) i pasiek. Wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza wpływają na tzw. czas życia kropli. W wyższej temperaturze i przy niskiej wilgotności powietrza małe kropelki szybko odparowują, nawet zanim osiągną cel, czyli dotrą do powierzchni liści. Ze względu na działanie preparatu i skuteczność zabiegu ważne jest, aby substancja czynna znalazła się w miejscu przeznaczenia w postaci płynnej. Im mniejsze krople, tym problem ich odparowywania i znoszenia narasta.