Rozpylacze wirowe wytwarzają drobnokroplisty strumień cieczy o pustym lub pełnym stożku (o przekroju poprzecznym kołowym). Rozpylacze płaskostrumieniowe wytwarzają natomiast symetryczny lub asymetryczny płaski strumień cieczy o eliptycznym przekroju poprzecznym i stożkowym podłużnym.

Wir i strumień
W klasycznych opryskiwaczach polowych rozpylacze wirowe nie są stosowane z uwagi na kąt strumienia (do 80 stopni) oraz ryzyko znoszenia drobno rozpylonej cieczy. Ten typ rozpylacza jest instalowany w opryskiwaczach z pomocniczym strumieniem powietrza, przy rozmieszczeniu rozpylaczy na belce co 25, 30 cm, w aplikatorach z 2 lub 3 rozpylaczami bezpośrednio nad rzędem i w opryskiwaczach sadowniczych. Godnym polecenia jest rozpylacz typu uderzeniowego (Turbo) do regulacji procesu znoszenia. Jest wyposażony w komorę wirową i okrągłe kryzy. Wytwarza duże krople w bardzo szerokim zakresie ciśnień – od 1 do 6 barów – odporne na znoszenie. Odchylony do tyłu strumień cieczy w rozpylaczach typu Turbo FloodJet pozwala na wykorzystanie ich do aplikacji agrochemikaliów przy dużych prędkościach (25 km/h i więcej). Rozpylacze tego typu dają równomierne pokrycie chronionej powierzchni w szerokim zakresie ciśnień i są polecane do stosowania w zabiegach herbicydowych doglebowych przed- i powschodowych oraz do aplikacji systemicznych herbicydów, insektycydów, fungicydów i nawozów płynnych.

Rozpylacze płaskostrumieniowe stosowane są głównie w opryskiwaczach polowych. Rozkład cieczy w płaskim strumieniu wylatującym z eliptycznego otworu jest nierównomierny – najwięcej jej wypływa środkiem strumienia, mniej brzegami. Umieszczenie rozpylaczy w odpowiedniej rozstawie na belce polowej, pod określonym kątem, oraz opryskiwanie z odpowiedniej wysokości powoduje nakładanie się strumieni z poszczególnych rozpylaczy i wyrównanie rozkładu oprysku. Ich kąt oprysku mieści się w zakresie 30–120 stopni, podstawowym jednak jest 110 stopni. Od kąta oprysku uzależnione jest rozmieszczenie rozpylaczy na belce polowej i ich odległości od opryskiwanej powierzchni. Dla rozpylaczy o kącie 110 stopni odległości te wynoszą 50 cm.