Wydana przez Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne Hodowla i użytkowanie bydła została napisana przez znakomitych naukowców, reprezentujących prawie wszystkie krajowe uczelnie rolnicze. Ich pracami koordynowali profesorowie Zygmunt Litwińczuk z Lublina i Tadeusz Szulc z Wrocławia.

Książka jest nowym, oryginalnym opracowaniem najważniejszych zagadnień z dziedziny chowu, hodowli i użytkowania bydła. W 14 rozdziałach przedstawiono znaczenie gospodarcze bydła, szczegółową charakterystykę współczesnych ras zarówno bydła mlecznego, jak i mięsnego, metody oceny pokroju, metody użytkowania. Ważną częścią książki są rozdziały dotyczące rozrodu bydła (także z wykorzystaniem biotechnik), organizacji pracy hodowlanej, wychowu cieląt. Wiele miejsca poświęcono żywieniu bydła, w tym głównie krów mlecznych, uwzględniając najnowsze technologie. Odpowiednią do potrzeb rangę ma w książce chów bydła mięsnego.

Obok wiadomości podstawowych podano wiele bardzo cennych informacji szczegółowych, przydatnych bezpośrednio w praktyce rolniczej. Autorzy przedstawili również europejskie standardy dobrostanu, metody oceny jakości produktów uzyskiwanych od tych zwierząt, także przy uwzględnieniu norm unijnych.

Książkę można kupić w księgarniach rolniczych, a także za zaliczeniem pocztowym u wydawcy: Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, 02-272 Warszawa, ul. Malownicza 14, tel.: 0-22 868-45-29. Cena 55 złotych.   

Źródło "Farmer" 10/2006