Prawdziwym kompendium wiedzy na temat wyceny majątku rolnego jest książka prof. Jana Bud-Gusaima, wykładowcy w warszawskiej SGGW.

Dobrze jest znać autentyczną wartość swojego gospodarstwa: budynków, pól, zwierząt hodowlanych, maszyn, zapasów, sadów, nasadzeń i plantacji. W pewnych sytuacjach wiedza o rzeczywistej wartości własnego majątku rolnego jest absolutnie konieczna, np. wtedy, gdy ubezpieczamy gospodarstwo, kiedy chcemy majątek podzielić, zapisać dzieciom, kiedy myślimy o darowiznie czy dzierżawie. Także w przypadku strat losowych.
Taksacja rolnicza, bo tak fachowo nazywa się wycena wartości majątku rolnego, jest procesem złożonym. Do jego przeprowadzenia potrzebna jest olbrzymia wiedza fachowa i praktyka.

Bez pomocy specjalisty w tej dziedzinie nie jesteśmy w stanie właściwie oszacować swoich dóbr. Bo to, co dla jednych będzie kawałkiem pola pod lasem przeznaczonym do sprzedaży, dla fachowca okaże się gruntem ornym klasy IIIa, klasyfikującym się jako kompleks żytni bardzo dobry. A o przydatności rozłogu ziemi rolniczej, a co za tym idzie i wartości, decydują też warunki wodne (najtrudniejszy element do oceny) oraz topografia (czy jest to teren korzystny: płasko-równinny, czy przeciwnie niekorzystny: wzgórzowy o spadku ponad 10 proc.). Z kolei ocena budynków mieszkalnych i gospodarczych to prawdziwy gąszcz tzw. normatywów budowlanych, określających precyzyjnie, jak wyceniać obiekty od fundamentów po kominy.

Prawdziwym kompendium wiedzy na temat taksacji rolniczej jest książka prof. Jana Bud-Gusaima (1932-2003), wykładowcy w warszawskiej SGGW. Jest to praca naukowa. Autor w formie systematycznego wykładu przedstawia całą złożoną problematykę wyceny majątku gospodarstw rolnych. Czyni to w sposób klarowny i przystępny; opisuje  nieruchomości, charakteryzuje je i wskazuje na ich znaczenie w procesie produkcji rolnej. W wycenie zwraca uwagę na zasiane pola, nasadzone sady, zwierzęta hodowlane, czyli na produkcję w toku.  I choć sam jest twórcą polskiej szkoły wyceny nieruchomości rolnych i przez całe swoje życie zawodowe był rzecznikiem taksacji jako ważnej odrębnej gałęzi nauk ekonomiczno-technicznych, to potrafił z odpowiedzialnością stwierdzić, że w postępowaniu taksacyjnym nie ma metod doskonałych

Książkę w cenie 35 zł można zamówić u wydawcy: 02-787 Warszawa, ul. Noworsynowska 166, tel.: 0 22 593 55 22.

Źródło: "Farmer" 01/2006