Polska obok Francji i Niemiec znajduje się w przodującej trójce producentów zbóż w Europie. W ubiegłym roku we wszystkich krajach należących aktualnie do UE zebrano 258 mln ton. Ze zbóż największe znaczenie gospodarcze ma pszenica zwyczajna. W produkcji pszenicy nasz kraj odgrywa już mniejszą rolę na rynku europejskim, ale jest ona wciąż dla nas najważniejszym pod względem gospodarczym zbożem. Największymi jej producentami są: Francja, Niemcy i Wielka Brytania. W sumie w Europie wyprodukowano w roku ubiegłym 116 mln ton tego ziarna.

Stale rosną wymagania przetwórców co do jakości ziarna pszenicy. Na rynku będą liczyli się więc tylko ci rolnicy, którzy potrafią wyprodukować w dużych ilościach ziarno dobre, przy jak najmniejszych kosztach.

Z myślą o wszystkich rolnikach, którzy chcą utrzymać się na rynku zbożowym i umacniać na nim swoją pozycję, przygotowano ten poradnik. Zawiera on wyczerpujące omówienie zagadnień związanych z produkcją pszenicy ozimej. Czytelnik znajdzie tu informacje niezbędne do zaplanowania i prowadzenia prawidłowej uprawy: a więc wymagania klimatyczno-glebowe, dobór przedplonu, zasady racjonalnego nawożenia, uprawę przedsiewną, siew, ochronę przed chwastami, chorobami i szkodnikami, zapobieganie wyleganiu, zasady prawidłowego zbioru, a także kryteria oceny jakości ziaren pszenicy w obrocie rynkowym i skupie interwencyjnym. Znajomość tych wymagań oraz cen obowiązujących w skupach stanowi dla rolnika ważny element strategii ekonomicznej.

Nie brakuje tu także informacji na temat przepisów dotyczących stosowania środków ochrony roślin i nawozów. Z myślą o małych gospodarstwach przygotowano rozdział o uprawie ekologicznej pszenicy.
Poradnik wzbogaca obszerny aneks. Znajdują się w nim np. tabele do przeliczania różnych form nawozów na czysty składnik i odwrotnie, wykaz zapraw nasiennych i preparatów do zwalczania chwastów, chorób i szkodników, zalecane regulatory wzrostu, adresy Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, wykaz nawozów i środków ochrony roślin dopuszczonych do stosowania w rolnictwie ekologicznym.

Autor pracy jest adiunktem w Katedrze Agronomii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i stałym współpracownikiem naszego pisma. Pochodzi z Zamojszczyzny, gdzie znajduje się jego 10-hektarowe gospodarstwo rolne.

Książka jest do kupienia dziale handlowym w siedzibie wydawnictwa:
tel. 022 429 2419; fax: 022 429 25 81;
e-mail: violetta.bilinska@pwrsa.pl” ; ksiazki@pwrsa.pl