Tym razem do wykorzystania będzie łącznie 1,98 mld zł. Nabór wniosków o ten rodzaj wsparcia potrwa w regionalnych oddziałach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do 13 listopada br. Poprzedni nabór wniosków na to działanie został przeprowadzony w 2017 r. Zainteresowani muszą jednak na nowo przeanalizować warunki ubiegania się o taką pomoc, by nie spotkało ich przykre rozczarowanie…

DLA KOGO PREMIA?

O premię na rozpoczęcie działalności pozarolniczej mogą ubiegać się rolnicy, domownicy i małżonkowie rolników, którzy podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie, nieprzerwanie od minimum 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku. Do tego okresu wlicza się również podleganie ubezpieczeniu społecznemu z tytułu prowadzenia działalności rolniczej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

Warto też zauważyć, że wsparcie adresowane jest wyłącznie do mieszkańców gmin wiejskich, oraz mieszkańców miejscowości liczących do 5 tys. ludności w przypadku gmin wiejsko-miejskich i miejskich. W przypadku, gdy gospodarstwo rolne jest położone na obszarze więcej niż jednej gminy, za gminę, na obszarze której jest położone gospodarstwo, uznaje się tę gminę, w której jest położona największa część gruntów rolnych wchodzących w skład tego gospodarstwa.

Pomoc może być przyznana beneficjentowi albo małżonkowi beneficjenta poddziałania "Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi", objętego PROW 2014- 2020, ale nie jest to bynajmniej warunek konieczny. Uprawnieni do wsparcia są jedynie rolnicy, małżonkowie i domownicy z gospodarstw rolnych, które mają wielkość ekonomiczną nie większą niż 15 tys. euro. Wielkość ekonomiczna gospodarstwa jest ustalana na podstawie całkowitej rocznej standardowej produkcji gospodarstwa wyrażonej w euro, zaś całkowita roczna standardowa produkcja gospodarstwa jest ustalana na podstawie metodologii Unii Europejskiej zawartej w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1242/2008 z dnia 8 grudnia 2008 r.

Przyszły beneficjent musi dowieść, że w roku złożenia wniosku lub co najmniej w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy przyznano jemu, jego małżonkowi albo współposiadaczowi gospodarstwa jednolitą płatność obszarową, na podstawie przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, do użytków rolnych wchodzących w skład tego gospodarstwa. Starający się o premię nie mogą być wpisani do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej ani ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego w ciągu 24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Z pomocy nie mogą też skorzystać osoby, które są wspólnikami spółki wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego albo skorzystały z instrumentów wsparcia, tj.: "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" (z PROW 2007-2013), "Premie dla młodych rolników", "Restrukturyzacja małych gospodarstw" (z PROW 2014-2020).

NA JAKĄ DZIAŁALNOŚĆ?

Lista rodzajów działalności gospodarczej, jaką może dzięki premii uruchomić beneficjent, jest długa i wszystkich ich wymienić tu nie sposób. Zainteresowani znajdą ją w załączniku do Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 25 lipca 2016 r. Rozporządzenie wraz ze wspomnianym załącznikiem znaleźć można na portalu ARiMR. Wypada wspomnieć, iż nie ma na tej liście usług rolniczych. Możliwość zakupu maszyn, które mogą być wykorzystywane w gospodarstwie, a zarazem generować dodatkowe dochody, jest z pewnością magnesem dla rolników, którzy rozważają skorzystanie z premii. Są jednak na wspomnianej liście pokrewne rodzaje działalności, tj.: usługi dla leśnictwa i drzewiarstwa, usługi związane z zagospodarowaniem i utrzymaniem terenów zielonych, oraz roboty ziemne, budowlane, wyburzeniowe czy usługi porządkowe.

Firma założona dzięki uzyskanemu wsparciu może się zajmować także m.in. sprzedażą detaliczną prowadzoną w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, sprzedażą produktów nierolniczych, rzemiosłem, rękodzielnictwem, prowadzeniem obiektów noclegowych, turystycznych i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, usługami opieki nad dziećmi, osobami starszymi i niepełnosprawnymi, a także działalnością informatyczną, architektoniczną i inżynierską, usługami rachunkowości, księgowymi, audytorskimi, technicznymi, działalnością weterynaryjną czy związaną zoceną jakości żywności.

BIZNESPLAN TO PODSTAWA

Głównym argumentem przemawiającym za przyznaniem pomocy będzie rzecz jasna biznesplan. Musi on zawierać m.in. opis wyjściowej sytuacji ekonomicznej podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy (źródła finansowania i zasoby materialne), informacje o kwalifikacjach zawodowych beneficjenta z zakresu podejmowanej działalności pozarolniczej, wskazanie celów rozwoju działalności pozarolniczej czy dane dotyczące planowanej liczby miejsc pracy, jakie możemy stworzyć w nowej firmie.

Należy w tym dokumencie również opisać i wskazać szacunkową wartość planowanych inwestycji i uzasadnić ich ekonomiczną zasadność. Dobrze widziane będzie tu również wykazanie, że planowana działalność ma charakter innowacyjny w obrębie naszej gminy.

Jak czytamy w rozporządzeniu, pomoc przyznaje się, jeżeli biznesplan zapewnia zgodność szacunkowych wartości planowanych inwestycji z cenami rynkowymi. Beneficjent musi też zadeklarować stworzenie co najmniej jednego miejsca pracy.

OCENA WNIOSKÓW

Każdy złożony wniosek zostanie poddany ocenie punktowej, a uzyskane wyniki będą decydować o kolejności przyznawania wsparcia w poszczególnych województwach. Punktowane będą m.in.: wiek beneficjenta poniżej 40. roku życia, bycie beneficjentem albo małżonkiem beneficjenta poddziałania "Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi", innowacyjność planowanej działalności czy liczba nowych miejsc pracy, jakie stworzyć chce beneficjent. Pod uwagę będzie brana także skala bezrobocia w powiecie, w którym realizowane będzie przedsięwzięcie.

Przyznane premie w wysokości 100 tys. zł będą wypłacane w dwóch ratach: 80 proc. po spełnieniu warunków określonych w wydanej decyzji, a 20 proc. po realizacji biznesplanu. Beneficjent na wypełnienie warunków wydanej decyzji ma 9 miesięcy. Pozostałe 20 proc. premii wnioskodawca otrzyma po realizacji biznesplanu.