Dodatki paszowe, lepiej przyswajalne pasze oraz lepsze wykorzystanie naturalnych nawozów jak obornik, a także sekwestracja CO2 w glebach pastwiskowych poprzez stały wypas daje możliwości zmniejszenia emisji o 0,01 do 0,5 gigaton ekwiwalentu CO2 rocznie.

Przy wzroście wydajności zwierząt gospodarskich, intensywniejsze użytkowanie gruntów ornych i użytków zielonych może bezpośrednio zmniejszyć emisję gazów, a także pozytywnie wpłynąć na ziemię rolniczą i zapobiec wylesianiu.

Według naukowców, środki podjęte w ramach utrzymania bydła, uprawy roślin i leśnictwa mogą w 50 proc. zredukować emisję gazów cieplarnianych przez nie wytwarzanych.