Copa i Cogeca zwróciły uwagę na posiedzeniu ministrów w Valletcie na znaczenie wprowadzenia odpowiednich polityk, by upewnić się, że UE osiągnie swoje cele w zakresie klimatu w sposób zrównoważony, niezagrażający produkcji żywności.

Wypowiedź ta padła w związku z nieformalnym spotkaniem ministrów w Valletcie, podczas którego prezydencja maltańska przedstawiła dokument pt. „Zmiana klimatu a zasoby wodne w UE: rodzące się wyzwania dla rolnictwa”. Ze względu na obawy związane z ograniczonymi zasobami wodnymi i zjawiskami pogodowymi, które miału miejsce w tym roku w wielu krajach, prezydencja maltańska podczas rozmów ministerialnych skoncentrowała się na kwestii wpływu zmiany klimatu na rolnictwo oraz na strategiach i instrumentach, które należy promować, by stawić czoła tym wyzwaniom.

Przemawiając na Malcie, przewodniczący Cogeca, powiedział, że europejscy rolnicy i ich spółdzielnie zmagają się aktualnie z wieloma wyzwaniami. Będą musieli produkować w taki sposób, by mogli przyczynić się do rozwiązania jednego z największych wyzwań przyszłej dekady, czyli konieczności zwiększenia produkcji żywności na świecie, by wyżywić rosnącą liczbę ludność, jednocześnie walcząc z zagrażającymi jej zmianami klimatu.

W porozumieniu paryskim jasno podkreślono, że rolnictwo musi się dostosować do nowej sytuacji w sposób zrównoważony, nie tworząc zagrożenia dla produkcji żywności. Oznacza to, że trzeba podjąć działania łagodzące zmianę klimatu i pozwalające na dostosowanie się do niej, które nie zagrażają jednak produkcji żywności.

Sektor produkcji żywności zasługuje na większe uznanie dla pracy włożonej w ograniczenie emisji i zwiększenie wydajności produkcji żywności.

Niestety nie uwzględniono obaw dotyczących wniosku w sprawie rozporządzenia w sprawie wspólnego wysiłku redukcyjnego (ESR) oraz rozporządzenia w sprawie użytkowania gruntów, zmiany użytkowania gruntów i leśnictwa (LULUCF). Nie jest on spójny z koniecznością dostosowywania się do zmiany klimatu i jego łagodzenia.

Jeśli dodatkowo jeszcze model gospodarki leśnej zostanie zaatakowany w tych wnioskach może okazać się, że sektor rolny znajdzie się między młotem a kowadłem, czyli między niekorzystnymi zdarzeniami pogodowymi i negatywnymi skutkami przepisów.

Gospodarka wodna ma również duże znaczenie dla sektora leśnego, co pominięto we wnioskach w sprawie ESR i LULUCF. Zagrożenia dla lasów związane z dostosowywaniem się do zmiany klimatu nie zostały uwzględnione w wnioskach KE w zakresie klimatu, nawet, jeśli jedynie w 2012 r. pożary lasów zniszczyły 533 tys. ha lasów w Portugalii, Francji, Hiszpanii i Grecji.

Dlatego też Copa i Cogeca apelują do ministrów o zwiększenie kredytów LULUCF i związku między dostosowywaniem się do zmiany klimatu i potencjałem zastąpienia energii i materiałów opartych na paliwach kopalnych przez surowce odnawialne. Ocena skutków Komisji jednoznacznie wskazała, że jest to możliwe, nawet do poziomu 2 mld kredytów. Więc 425 mln euro leży w zasięgu sektora leśnego.

Aktualne dyskusje na temat ESR i LULUCF mogą stać się inspiracją do dalszej poprawy w wydajności klimatycznej produkcji z rozwiązaniami korzystnymi dla rolnictwa i leśnictwa. Będzie to możliwe, jeśli udostępnione zostanie 200 mln kredytów z systemu handlu emisjami (ETS) i 425 mln kredytów.

Przewodniczący powiedział o znaczeniu środków rolno-środowiskowych unijnej polityki rozwoju obszarów wiejskich - drugiego filaru WPR - które są ważnym narzędziem, by sprostać przyszłym wyzwaniom. Badania naukowe i innowacje również odgrywają kluczową rolę w walce z tymi wyzwaniami i pomagają zagwarantować zrównoważoną gospodarkę wodną. Potrzebujemy badań stymulowanych zapotrzebowaniem, koncentrujących się na praktycznych wynikach i łatwych, prostych i szybkich do wprowadzenia rozwiązaniach.

Położył też nacisk na znaczenie silnej WPR opartej na silnym budżecie, nie tylko dla rolników, ale dla całego społeczeństwa, a także na konieczność utrzymania płatności bezpośrednich dla rolników w ramach WPR, by pomóc im stawić czoła coraz poważniejszym wyzwaniom związanym ze zmianą klimatu.