Przewodniczący Cogeca powiedział, że konkluzje te uzyskały wsparcie wielu ministrów rolnictwa UE i są spójne z wieloma z postulatami Copa-Cogeca, zwłaszcza tymi, zgodnie, z którymi nowy model realizacji musi być źródłem prawdziwego uproszczenia dla rolników a uproszczenie jest głównym priorytetem.

Na spotkaniu z prezydencją bułgarską podkreślił, że plan KE w zakresie przyszłości rolnictwa i produkcji żywności jest dobrym punktem wyjścia. Nacisk położony na rolnictwo jest pozytywnym sygnałem, gdyż może poprawić konkurencyjność sektora i pozwolić rolnikom zwiększyć produkcję przy jednoczesnym ograniczeniu zużycia zasobów. Potrzebne są jednak dodatkowe wyjaśnienia na temat nowego modelu realizacji i nowej zielonej architektury.

Konieczne wydają się gwarancje, że WPR pozostanie w pełni wspólnotową polityką, bez renacjonalizacji WPR, podpartą silnym budżetem. Konkluzje te podkreślają znaczenie utrzymania płatności bezpośrednich dla rolników, które są kluczowym elementem wsparcia dochodów i zarządzania ryzykiem, co popierają Copa i Cogeca. Zwrócono w nich też uwagę na ukierunkowane wsparcie trafiające do prawdziwych i aktywnych rolników, co należy również do priorytetów Copa i Cogeca.