Podczas pierwszego posiedzenia z udziałem nowego komisarza UE ds. rolnictwa, przewodniczący organizacji rolniczych z całej Europie pochwalili plany dot. uproszczenia unijnej polityki rolnej oraz wskazali obszary, w których potrzeba działań.

Przewodniczący Copa, przestrzegł przed nadmierną biurokracją w nowej wspólnej polityce rolnej (WPR), ze szczególnym naciskiem na skomplikowane instrumenty zazieleniania, oraz przed ryzykiem stosowania odmiennych polityk w różnych państwach członkowskich. Rolnicy niepokoją się, że nadal nie znają jeszcze wszystkich zasad niezbędnych do wdrożenia WPR. Wezwano więc Komisję Europejską dozapewnienia pewnej tolerancji dla rolników podczas wdrażania nowych instrumentów w pierwszym roku obowiązywania reformy. Należy również jak najszybciej wyjaśnić wszelkie wątpliwości dot. zazieleniania oraz przekonać władze poszczególnych krajów do udzielania rolnikom pomocy i porad.
Reszta świata koncentruje się na produkowaniu większej ilości żywności, dlatego też należy zagwarantować, wspólnej polityce rolnej (WPR), ze szczególnym naciskiem na to że instrumenty zazieleniania nie pociągną za sobą wyłączania gruntów z produkcji. Rolnicy i spółdzielnie oczekują rozwiązań korzystnych dla wszystkich stron, które umożliwią ochronę zasobów naturalnych oraz zaspokojenie rosnącego zapotrzebowania, a jednocześnie zagwarantują im rentowność i możliwość udzielenia odpowiedzi na wzrost popytu.

Obecni na posiedzeniu wezwali komisarza do zatwierdzenia do końca roku jak największej liczby programów rozwoju obszarów wiejskich na okres 2014-20. W przeciwnym wypadku pojawi się ryzykoopóźnienia procesu do maja 2015 r., co może wywrzeć negatywny wpływ na działalność
europejskich rolników, właścicieli lasów i spółdzielni rolniczych.Wielu europejskich rolników i spółdzielni cierpi w wyniku kryzysu wywołanego rosyjskim embargiem. Copa-Cogeca zaapelowała więc o bardziej ukierunkowane wsparcie,szczególnie dla tych w najgorszej sytuacji.

Zwrócono też uwagę na potrzebę udzielenia wsparcia w celu znalezienia nowych rynków zbytu,np. w gospodarkach wschodzących, oraz zniesienia barier sanitarnych i innych nieuzasadnionych przeszkód w handlu, a także wprowadzenie kampanii promocyjnych.