Podczas przesłuchania publicznego na temat pakietu mlecznego i prognoz dla sektora mleka, zorganizowanego przez posłów do PE, przewodniczącego grupy roboczej „Mleko i produkty mleczne" Copa-Cogeca powiedział, w perspektywie krótkoterminowej należy złagodzić presję na rynek spowodowaną utratą rynku rosyjskiego, będącego najważniejszym rynkiem eksportowym produktów mlecznych z UE (przyjmującym wolumenu 13 proc. w ujęciu ilościowym i 13,4 proc. w ujęciu wartościowym) oraz tym, że Chiny kupują mniej na światowym rynku.

Cena wypłacana rolnikom za mleko w ramach publicznego skupu interwencyjnego ledwo pokrywa 60 proc. kosztów produkcji, co powoduje ich dalszy spadek. Ceny należy zaktualizować, aby uwzględnić realia rynkowe i zapobiec załamaniu rynku. Potrzebne jest wsparcie w celu znalezienia nowych rynków zbytu dla naszych produktów, zlikwidowania sztucznych barier w handlu, zintensyfikowania promocji eksportu i wspierania wywozu. Komisja Europejska musi działać". W dalszej części wypowiedzi przewodniczący podkreślił, że światowy popyt na produkty mleczne wzrośnie w perspektywie średnioterminowej  o 2,1 proc. rocznie do 2024 r. Musimy być w stanie skorzystać z tych możliwości rynkowych i utrzymać się na pozycji głównego gracza na światowych rynkach.

Należy tworzyć rynki terminowe, aby w części zniwelować wahania na rynku oraz pomóc rolnikom zabezpieczyć się przed ryzykiem. W fazie początkowej niezbędne jest wsparcie ze strony instytucji UE. Musimy zachęcać spółdzielnie mleczarskie, aby pomagały rolnikom w lepszym zarządzaniu ryzykiem i uzyskaniu wyższych cen. Należy również rozważyć inne narzędzia, które ochronią rolników przed ryzykiem, takie jak ubezpieczenia. Trzeba też w pełni wdrożyć pakiet mleczny UE, ustanawiający umowy pisemne pomiędzy rolnikami i przetwórcami, co wzmocni pozycję rolników i podwyższy ich dochody.

KE musi także zacząć karać nadużycia w łańcuchu żywnościowym, gdzie dystrybutorzy wykorzystują czynnik strachu, aby zmusić rolników do sprzedaży „poniżej kosztów". Potrzeba także większej otwartości i przejrzystości w łańcuchu dostaw, co można osiągnąć poprzez niedawno utworzone obserwatorium rynku mleka, dostarczające aktualne dane rynkowe. Niezbędna jest również strategia promocji konsumpcji mleka, która zachęci do wypracowania zdrowych nawyków od najmłodszych lat. Ważne jest również wsparcie dla programów jakości w ramach programów rozwoju obszarów wiejskich. Konieczne są też badania i innowacje.